درباره نشریه
ISSN:
2345-5349
eISSN:
2345-5330
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انستیتو پاستور ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا سیاوشی
سردبیر:
دکتر سید رضا نداف
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا آقاصادقی
تلفن:
021-64112829
سایت اختصاصی:
jommid.pasteur.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان جمهوری، خیابان 12 فروردین، پلاک 358، انستیتو پاستور ایران، ، کدپستی: 1316943551
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/17
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا سیاوشی
دکتر محمدرضا سیاوشی

Mohammadreza Siavashi

سردبیر
دکتر سید رضا نداف
دکتر سید رضا نداف

رشته تخصصی: انگل شناسی انگل شناسی
Seyyed Reza Naddaf

Specialist: Parasitology
اعضای تحریریه
دکتر محمد پویا
دکتر محمد پویا

رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Mohammad Pooya

Specialist: Molecular Biolog
سانا عیب پوش
سانا عیب پوش

Sana Eybpoosh
Dept. of Epidemiology and Biostatistics, Pasteur Institute of Iran
Nicole Guiso
Nicole Guiso

Specialist: Molecular Prevention and Therapy Human Disease
مجید گلکار
مجید گلکار

Majid Golkar
Dept. of Parasitology, Pasteur Institute of Iran
دکتر وحید خلج
دکتر وحید خلج
استاد
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، زیست فناوری
Vahid Khalaj
Professor Pasteur Institute of Iran,
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology, Biotech
مهدی روحانی
مهدی روحانی

Mahdi Rohani
Dept. of Molecular Biology, Pasteur Institute of Iran
دکتر سنا عیب پوش
بخش تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Sana Eybpoosh

Pasteur Institute of Iran
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر فرشته افتخار
دانشکده علوم زیست شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Fereshteh Eftekhar
Faculty of Biological Science
Shahid Beheshti University
Specialist: microbiology
دکتر محمدرضا سیاوشی
دکتر محمدرضا سیاوشی

Mohammadreza Siavashi

دکتر سید رضا نداف
دکتر سید رضا نداف

رشته تخصصی: انگل شناسی انگل شناسی
Seyyed Reza Naddaf

Specialist: Parasitology
دکتر مرجان محمدی
دانشیار
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Marjan Mohammadi
Associate Professor
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology
دکتر سعید بوذری
استاد گروه زیست شناسی مولکولی
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Saeid Bouzari
Professor Department of Molecular Biology
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Molecular Biology
دکتر آمیتیس رمضانی

Amitis Ramezani

دکتر سهیلا اژدری

رشته تخصصی: ایمونولوژی
Soheila Ajdary

Specialist: Immunology
دکتر اعظم بوالحسنی

رشته تخصصی: Hepatitis and AIDS
Azam Bolhassani

Specialist: Hepatitis and AIDS
دکتر مینو محرز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor Department of Medical Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید فضل الله موسوی
دکتر سید فضل الله موسوی

دکتر پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor Molecular Microbiology Research Center
Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
دکتر دل آرام درود

Delaram Doroud

دکتر نگار سید
دکتر نگار سید

Negar Seyed

دکتر محسن امین
دکتر محسن امین
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی
Mohsen Amin
Assistant Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy
مدیر اجرایی
دکتر محمدرضا آقاصادقی
دکتر محمدرضا آقاصادقی

Mohammad Reza Agha Sadeghi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۲