درباره نشریه
ISSN:
2345-5349
eISSN:
2345-5330
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انستیتو پاستور ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا سیاوشی
سردبیر:
دکتر سیدرضا نداف
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا آقاصادقی
تلفن:
021-64112829
سایت اختصاصی:
jommid.pasteur.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان جمهوری، خیابان 12 فروردین، پلاک 358، انستیتو پاستور ایران، ، کدپستی: 1316943551
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/06
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا سیاوشی
محمدرضا سیاوشی
Mohammadreza Siavashi
سردبیر
دکتر سیدرضا نداف
سیدرضا نداف
رشته تخصصی: انگل شناسی انگل شناسی
Seyyed Reza Naddaf
Specialist: Parasitology
هیات تحریریه
دکتر محمد پویا
محمد پویا
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Mohammad Pooya
Specialist: Molecular Biolog
Sana Eybpoosh
Sana Eybpoosh
Dept. of Epidemiology and Biostatistics, Pasteur Institute of Iran,
Nicole Guiso
رشته تخصصی: پیشگیری از مولکولی و درمان بیماری انسانی
Nicole Guiso
Specialist: Molecular Prevention and Therapy Human Disease
مجید گلکار
مجید گلکار
Majid Golkar
Dept. of Parasitology, Pasteur Institute of Iran,
دکتر وحید خلج
وحید خلج
استاد انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Vahid Khalaj
Professor of Pasteur Institute of Iran, Pasteur Institute of Iran,,
Specialist: Biotechnology
مهدی روحانی
مهدی روحانی
Mahdi Rohani
Dept. of Molecular Biology, Pasteur Institute of Iran,
دکتر ثنا عیب پوش
ثنا عیب پوش
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Sana Eybpoosh
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
فرشته افتخار
دانشکده علوم زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Fereshteh Eftekhar
Faculty of Biological Science, Shahid Beheshti University
Specialist: microbiology
دکتر محمدرضا سیاوشی
محمدرضا سیاوشی
Mohammadreza Siavashi
دکتر سیدرضا نداف
سیدرضا نداف
رشته تخصصی: انگل شناسی انگل شناسی
Seyyed Reza Naddaf
Specialist: Parasitology
دکتر مرجان محمدی
مرجان محمدی
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Marjan Mohammadi
Associate Professor,
Specialist: Biotechnology
دکتر سعید بوذری
سعید بوذری
استاد انستیتو پاستور ایران گروه زیست شناسی مولکولی
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Saeid Bouzari
Professor of Pasteur Institute of Iran, Department of Molecular Biology,
Specialist: Molecular Biology
دکتر آمیتیس رمضانی
آمیتیس رمضانی
Amitis Ramezani
سهیلا اژدری
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Soheila Ajdary
Specialist: Immunology
دکتر اعظم بوالحسنی
اعظم بوالحسنی
رشته تخصصی: Hepatitis and AIDS
Azam Bolhassani
Specialist: Hepatitis and AIDS
مینو محرز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor, Department of Medical Parasitology, Tehran University of Medical Sciences
سیدفضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor, Molecular Microbiology Research Center, Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
دکتر دل آرام درود
دل آرام درود
Delaram Doroud
دکتر نگار سید
نگار سید
Negar Seyed
دکتر محسن امین
محسن امین
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی
Mohsen Amin
Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy
مدیر اجرایی
دکتر محمدرضا آقاصادقی
محمدرضا آقاصادقی
Mohammad Reza Agha Sadeghi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹