درباره نشریه
ISSN:
2345-5233
eISSN:
2345-5241
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
سردبیر:
دکتر سید مهدی مسبوق
مدیرداخلی:
وحیده میرزاابراهیمی
تلفن:
081-38380698
سایت اختصاصی:
nab.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، چهار باغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریات
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/03
مدیر مسئول
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی
Mosayeb Yarmohammadi Vasel

Bu-Ali Sina University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر سید مهدی مسبوق
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Seyed Mahdi Masbogh
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر فرامرز میرزایی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات داستانی و نمایشی، نقد و بلاغت تطبیقی
Faramarz Mirzaei
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, fiction and drama literature, comparative critique and rhetoric
دکتر مرتضی قائمی
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Morteza Ghaemi
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic literature
دکتر عباس اقبالی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Abbas Eghbali
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سید محمد انتظام
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Seyed Mohammad Entezam
Associate Professor
Mofid University
Specialist: Comparative philosophy
دکتر سید خلیل باستان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Khalil Bastan
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر محمود خورسندی
دانشیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Mahmood Khorsandi
Associate Professor
Semnan University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر وحید سبزیان پور
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Professor
Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
دکتر یحیی کبیر
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و اجتهاد حوزوی
Yahya Kabir
Associate Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر رضا محمدزاده
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
reza Mohammadzadeh
Associate Professor
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر علی نظری
استاد
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Nazari
Professor
University of Lorestan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی
Mosayeb Yarmohammadi Vasel

Bu-Ali Sina University
Specialist: Psychology
دکتر قدرت الله نیازی
استادیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: معارف اسلامی
Ghodratallah Niyazi
Assistant Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Islamic teachings
دکتر علی باقر طاهری نیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Bagher Taheriniya
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
دکتر سید مهدی مسبوق
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Seyed Mahdi Masbogh
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
مدیرداخلی
وحیده میرزاابراهیمی
کارشناس
رشته تخصصی: کامپیوتر - نرم افزار
Vahideh Mirzaebrahim
Expert
Specialist: Computer - Software
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۴