درباره نشریه
ISSN:
2345-5233
eISSN:
2345-5241
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
سردبیر:
دکتر سید مهدی مسبوق
مدیرداخلی:
وحیده میرزاابراهیمی
کارشناس:
وحیده میرزاابراهیمی
تلفن:
081-38380698
سایت اختصاصی:
nab.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، چهار باغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریات
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/08
مدیر مسئول
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
استاد روانشناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی
Mosayeb Yarmohammadi Vasel
Professor, psychology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر سید مهدی مسبوق
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Seyyed Mehdi Masboogh
Professor, Arabic language and literature
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
اعضای تحریریه
کرم سیاوشی

دکتر سید حسین سیدی
استاد تمام ادبیات عربی
دانشگاه فردوسی مشهد
Seyed Hosein Seyedi
Full Professor, Arabic litterateur
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر صلاح الدین عبدی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Salaheddin Abdi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدرضا یوسف زاده
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Mohammad Reza Yousefzadeh
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: curriculum Studies
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
استاد تمام رشته زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Sayyed Mohammad Reza Ibn Al Rasool
Full Professor, Department of Arabic Language and Literature
University of Isfahan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر حسن دادخواه تهرانی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
دکتر مرتضی قائمی
استاد زبان و ادبیات عربی. دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
Morteza Ghaemi
Professor, arabic litrature
Bu-Ali Sina University
دکتر عزت ملاابراهیمی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ezzat Molla Ebrahimi
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literatur
دکتر فرامرز میرزایی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات داستانی و نمایشی، نقد و بلاغت تطبیقی
Faramarz Mirzaei
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, fiction and drama literature, comparative critique and rhetoric
دکتر مرتضی قائمی
استاد زبان و ادبیات عربی. دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
Morteza Ghaemi
Professor, arabic litrature
Bu-Ali Sina University
دکتر عباس اقبالی
استاد زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Abbas Eghbali
Professor, Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages
University of Kashan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
استاد تمام الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Full Professor, Comparative interpretation
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی نظری
استاد
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Nazari
Professor
University of Lorestan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
استاد روانشناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی
Mosayeb Yarmohammadi Vasel
Professor, psychology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Psychology
دکتر علی باقر طاهری نیا
استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Bagher Taheriniya
Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
دکتر سید مهدی مسبوق
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Seyyed Mehdi Masboogh
Professor, Arabic language and literature
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
مدیرداخلی
وحیده میرزاابراهیمی
کارشناس
رشته تخصصی: کامپیوتر - نرم افزار
Vahideh Mirzaebrahim
Expert
Specialist: Computer - Software
کارشناس
وحیده میرزاابراهیمی
کارشناس
رشته تخصصی: کامپیوتر - نرم افزار
Vahideh Mirzaebrahim
Expert
Specialist: Computer - Software
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۵