درباره نشریه
ISSN:
2345-3192
eISSN:
2345-3184
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا قوام نصیری
سردبیر:
دکتر کاظم انوری
مدیرداخلی:
دکتر شیوا مقدم
تلفن:
021-66567619
دورنگار:
021-66567619
سایت اختصاصی:
www.radioncology.com
brieflands.com/journals/reports-of-radiotherapy-and-oncology
نشانی:
تهران، خیابان توحید، میدان توحید، خیابان طوسی، شماره 67، ، کدپستی: 1419783311
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/06
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا قوام نصیری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: انکولوژی
Mohammad Reza Ghavam Nasiri
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: oncology
سردبیر
دکتر کاظم انوری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Kazem Anvari
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
اعضای تحریریه
دکتر شیوا مقدم
دکتر شیوا مقدم

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Shiva Moghadam

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر احمد عامری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گروه انکولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Ameri
Department of Clinical Oncology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمد مصلایی
استاد گروه رادیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Ahmad Mosalaaee
Professor Department of Radiotherapy
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر عظیم اربابی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک
Azim Arbabi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physics
دکتر علی اخوان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Ali akhavan
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر بهمن امامی
دکتر بهمن امامی
استاد
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Bahman Emami
Professor
Specialist: Radiation Oncology
دکتر بهرام مفید
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی تابش، رادیوتراپی انکولوژی
Bahram Mofid
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology, Oncology Radiotherapy
Clive Harmer
Clive Harmer
Clinical Oncologist, Royal Marsden Hospital, United Kingdom
Jean Pierre Gerard
Jean Pierre Gerard
Professor
Specialist: Radiation Oncology
John Yarnold
John Yarnold
Professor Clinical Oncology, Royal Marsden Hospital, United Kingdom
دکتر کامران علی مقدم
دانشیار هماتولوژی و آنکولوژی ، مرکز تحقیقات پیوند مغز استخوان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: هماتولوژی و آنکولوژی
Kamran Ali Moghadam
Associate Professor Hematology and Oncology, Bone Marrow Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology and Oncology
دکتر مهستی سقطچیان
دکتر مهستی سقطچیان

رشته تخصصی: انکولوژیست پزشکی
Mahasti Saghatchian

Specialist: Medical Oncologist
دکتر مهدی عقیلی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Mehdi Aghili
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر منوچهر کیهانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی هماتولوژی، خون و سرطان شناسی
Manoochehr Keyhani
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology Oncology
دکتر محمداسماعیل اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Mohammad Ismaeil Akbari

Ahar Branch, Islamic Azad University
دکتر محمدجواد ثعلبیان
دکتر محمدجواد ثعلبیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Mohammad Javad Saalabian
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر محمدتقی خرسندی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی سر و گردن
Mohammad Taghi Khorsandi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: ENT and Head & Neck Surgery
Paolo Veronesi
Paolo Veronesi
Surgeon, Italy
دکتر پیمان حداد
استاد گروه انکولوژی رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی تابش، رادیوتراپی
Peiman Haddad
Professor Department of Radiation Oncology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
Rajesh Bagai
Rajesh Bagai
Cleveland Clinic, USA
Specialist: Oncologist
Rudolf Arnold
Rudolf Arnold
Professor Internal Medicine, Phillips University Head of the Federal Association of Gastroenterology of Germany, Germany
دکتر اعظم سادات موسوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Azam Sadat Mousavi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gyneco-Oncology
دکتر حمیدرضا میرزایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Hamid Reza Mirzaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
مدیرداخلی
دکتر شیوا مقدم
دکتر شیوا مقدم

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Shiva Moghadam

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۲