درباره نشریه
ISSN:
2383-2371
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه لرستان
مدیر مسئول:
دکتر قاسم صحرایی
سردبیر:
دکتر علی حیدری
مدیر اجرایی:
کبری پاپی
تلفن:
066-33120647
نشانی:
خرم آباد، کیلومتر 5 جاده تهران، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجلات دانشکده
سایت اختصاصی:
heroic.lu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/22
مدیر مسئول
دکتر قاسم صحرایی
دانشیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghasem Sahraei

Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر علی حیدری
استاد
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Heydari
Professor
University of Lorestan
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر علی تمیزل
دکتر علی تمیزل

دکتر سعید حمیدیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Hamidian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیروس شمیسا
استاد واحد کاشان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Siroos Shamisa
Kashan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد ناصر
دکتر محمد ناصر

دکتر سید احمد پارسا
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر احمد تمیم داری
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Tamim Dari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان
دانشیار
دانشگاه لرستان
Mohammad Reza Hasani Jalilian
Associate Professor
University of Lorestan
دکتر علی حیدری
استاد
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Heydari
Professor
University of Lorestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی شریفیان
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، عرفان
Mehdi Sharifian
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature, Mysticism
دکتر قاسم صحرایی
دانشیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghasem Sahraei

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تیمور مالمیر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Teymour Mal Mir
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نبی لو
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Nabi Lou
Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
کبری پاپی
کبری پاپی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۳