درباره نشریه
ISSN:
2476-6097
eISSN:
2476-6100
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مدیر مسئول:
دکتر محمدکاظم جعفری
سردبیر:
دکتر محسن کمالیان
مدیر اجرایی:
دکتر سید محمد سیاوشان
تلفن:
021-22830830
دورنگار:
021-22830830
سایت اختصاصی:
www.bese.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه) ، دیباجی شمالی، خیابان ارغوان، پلاک 21
صندوق پستی:
3913-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/17
مدیر مسئول
دکتر محمدکاظم جعفری
استاد
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mohammad Kazem Jafari
Professor
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
سردبیر
دکتر محسن کمالیان
استاد
انجمن ژئوتکنیک ایران
Mohsen Kamalian
Professor
اعضای تحریریه
حمید زعفرانی
حمید زعفرانی

Hamid Zaferni

دکتر فرج الله عسکری
دانشیار گروه مهندسی عمران - ژئوتکنیک
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Farjollah Askari
Associate Professor Department of Civil Engineering - Geotechnics
Specialist: Ph.D. of Geotechnical Engineering
دکتر محمدکاظم جعفری
استاد
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mohammad Kazem Jafari
Professor
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
دکتر بهرخ حسینی هاشمی

Beh Rokh Hoseini Hashemi

دکتر ناصر خاجی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی لرزه شناسی
Naser khaji
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Seismology Engineering
دکتر مهدی زارع
استاد تمام پژوهشگاه زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Associate Professor of Earthquake Research Institute
Specialist: Engineering Seismology
دکتر محمدرضا قائم مقامیان
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Ghaemmaghamian
Professor of International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
Specialist: Geophysics
دکتر سید مهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor School of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
مرتضی طالبیان
مرتضی طالبیان

Morteza Talebian

دکتر بهروز گتمیری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Behroz Getmiri
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدعلی قناد
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Mohammad Ali Ghannad
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Structures
دکتر محسن کمالیان
استاد
انجمن ژئوتکنیک ایران
Mohsen Kamalian
Professor
مدیر اجرایی
دکتر سید محمد سیاوشان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mohammad Siavoshan

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱