درباره نشریه
ISSN:
2476-6097
eISSN:
2476-6100
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مدیر مسئول:
دکتر محمدکاظم جعفری
سردبیر:
دکتر محمود حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدمحمد سیاوشان
تلفن:
021-22830830
دورنگار:
021-22830830
سایت اختصاصی:
www.bese.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه) ، دیباجی شمالی، خیابان ارغوان، پلاک 21
صندوق پستی:
3913-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/15
مدیر مسئول
دکتر محمدکاظم جعفری
محمدکاظم جعفری
استاد مرکز تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mohammad Kazem Jafari
Professor of Geotechnical Engineering Research Center, International Institute of Seismology and Earthquake Engineering,
سردبیر
دکتر محمود حسینی
محمود حسینی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mahmood Hosseini
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering
هیات تحریریه
حمید زعفرانی
حمید زعفرانی
Hamid Zaferni
دکتر فرج الله عسکری
فرج الله عسکری
دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گروه مهندسی عمران - ژئوتکنیک
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Farjollah Askari
Associate Professor, Department of Civil Engineering - Geotechnics,
Specialist: Ph.D. of Geotechnical Engineering
دکتر محمدکاظم جعفری
محمدکاظم جعفری
استاد مرکز تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mohammad Kazem Jafari
Professor of Geotechnical Engineering Research Center, International Institute of Seismology and Earthquake Engineering,
دکتر بهرخ حسینی هاشمی
بهرخ حسینی هاشمی
Beh Rokh Hoseini Hashemi
دکتر ناصر خاجی
ناصر خاجی
دانشگاه تربیت مدرس
Naser khaji
Tarbiat Modares University
دکتر مهدی زارع
مهدی زارع
دانشیارپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mehdi Zare
Associate Professor of International Studies in Seismology and Earthquake Engineering,
محمدرضا قائم مقامیان
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Ghaemmaghamian
Professor of International Institute of Seismology and Earthquake Engineering,
Specialist: Geophysics
سیدمهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor, School of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
مرتضی طالبیان
مرتضی طالبیان
Morteza Talebian
بهروز گتمیری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Behroz Getmiri
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدعلی قناد
محمدعلی قناد
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Mohammad Ali Ghannad
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Structures
دکتر محسن کمالیان
محسن کمالیان
Mohsen Kamalian
مدیر اجرایی
دکتر سیدمحمد سیاوشان
سیدمحمد سیاوشان
Mohammad Siavoshan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۰