درباره نشریه
ISSN:
2423-4729
eISSN:
2383-3106
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل (مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا اسماعیلی دوکی
مدیرداخلی:
فائزه آقاجانپور
تلفن:
011-32346963
دورنگار:
011-32346963
سایت اختصاصی:
www.caspianjp.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/04
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا اسماعیلی دوکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad Reza Esmaeili Dooki

Babol University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Guido Lucarelli
Guido Lucarelli
Mediterranean Institute of Hematology, International Center For Transplantation in Thalassemia and Sickle Cell Anemia, Rome, Italy
Houchang Modanlou
Houchang Modanlou
University of California, Irvine, USA
دکتر علیرضا رنجبر
دکتر علیرضا رنجبر
استاد
رشته تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی کودکان
Alireza Ranjbar
Professor University of Nordrhein-Westfalen, Germany.
Specialist: Pediatrics Allergy and Immunology
Henk L Smits
Henk L Smits
Royal Tropical Institute, Amsterdam, Netherlands
مریم بنی کاظمی
مریم بنی کاظمی

Maryam Banikazemi
Columbia University School of Medicine, New York, NY, USA
دکتر موسی احمدپور

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mousa Ahmadpour

Babol University of Medical Sciences
دکتر رحیم براری سوادکوهی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Rahim Barari Sawadkohi

Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا اسماعیلی دوکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad Reza Esmaeili Dooki

Babol University of Medical Sciences
دکتر ایرج محمدزاده
دکتر ایرج محمدزاده

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Iraj Mohammadzadeh

Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا صالحی عمران
دکتر محمدرضا صالحی عمران

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad reza Salehiomran

Babol University of Medical Sciences
دکتر هادی سرخی
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Hadi Sorkhi
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
دکتر احمد تمدنی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ahmad Tamaddoni

Babol University of Medical Sciences
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah ZahedPasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر سید حسین فخرایی
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Seyyed Hossein Fakhraei
Professor Department of pediatric
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر محمد غفرانی
دکتر محمد غفرانی
استاد مرکز علوم اعصاب و کیفیت مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Ghofrani
Professor Pediatric Neurology Center of Excellence & Pediatric Neurology Department Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor Pediatric Surgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
دکتر غلامرضا خاتمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Gholam Reza Khatami

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
دکتر مصطفی شریفیان
دکتر مصطفی شریفیان
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی کودکان
Mostafa Sharifian
Professor Division of Nephrology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
ویراستار انگلیسی
ریحانه براری

Reyhaneh Barari

مدیرداخلی
فائزه آقاجانپور
فائزه آقاجانپور

Faeze Aghajanpour

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۰