درباره نشریه
ISSN:
2538-6336
eISSN:
6207-2588
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی
سردبیر:
دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی
مدیر اجرایی:
دکتر ابراهیم امیدوار
تلفن:
031-55913238
031-55913234
دورنگار:
031-55913238
031-55913234
سایت اختصاصی:
deej.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، ، کدپستی: 8731753153
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/07
مدیر مسئول
ابوالفضل رنجبر فردوئی
دانشیار دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک
Abolfazl Ranjbar Fordoei
Associate Professor, University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
سردبیر
ابوالفضل رنجبر فردوئی
دانشیار دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک
Abolfazl Ranjbar Fordoei
Associate Professor, University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
هیات تحریریه
کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor, Department of natural resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
احمد نوحه گر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و اقلیم شناسی، جغرافیای طبیعی
Ahmad Nohegar
Professor, University of Tehran
Specialist: natural geography
علیرضا مقدم نیا
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری (منابع آب)
Ali Reza Moghaddamnia
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Arid and Mountainous Regions Reclamation
ابوالفضل رنجبر فردوئی
دانشیار دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک
Abolfazl Ranjbar Fordoei
Associate Professor, University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
دکتر رضا قضاوی
رضا قضاوی
دانشیار دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری
Reza Ghazavi
Associate Professor, University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
دکتر عباسعلی ولی
عباسعلی ولی
دانشیار دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم و مهندسی بیابان
Abbasali Vali
Associate Professor, University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
علی اکبر متکان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS
Ali Akbar Matkan
Associate Professor, Shahid Beheshti University
مدیر اجرایی
ابراهیم امیدوار
استادیار دانشکده علوم زمین و منابع طبیعی دانشگاه کاشان
Ebrahim Omidvar
Assistant Professor, Faculty of Earth Sciences and Natural Resources, University of Kashan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۶