درباره نشریه
ISSN:
2538-6336
eISSN:
6207-2588
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی
سردبیر:
دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی
مدیر اجرایی:
دکتر ابراهیم امیدوار
کارشناس:
دکتر سمیه حیدرنژاد
تلفن:
031-55913238
031-55913234
دورنگار:
031-55913238
031-55913234
سایت اختصاصی:
deej.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، ، کدپستی: 8731753153
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/07
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک
Abolfazl Ranjbar Fordoei
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
سردبیر
دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک
Abolfazl Ranjbar Fordoei
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
اعضای تحریریه
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر احمد نوحه گر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و اقلیم شناسی، جغرافیای طبیعی
Ahmad Nohegar
Professor
University of Tehran
Specialist: natural geography
دکتر علیرضا مقدم نیا
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری (منابع آب)
Ali Reza Moghaddamnia
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arid and Mountainous Regions Reclamation
دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک
Abolfazl Ranjbar Fordoei
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
دکتر رضا قضاوی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری
Reza Ghazavi
Associate Professor, watershed management
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
دکتر عباسعلی ولی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم و مهندسی بیابان
Abbasali Vali
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
دکتر علی اکبر متکان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS
Ali Akbar Matkan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
مدیر اجرایی
دکتر ابراهیم امیدوار
استادیار دانشکده علوم زمین و منابع طبیعی
دانشگاه کاشان
Ebrahim Omidvar
Assistant Professor Faculty of Earth Sciences and Natural Resources
University of Kashan
کارشناس
دکتر سمیه حیدرنژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۲