درباره نشریه
ISSN:
2538-6336
eISSN:
6207-2588
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی ولی
سردبیر:
دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی
مدیر اجرایی:
دکتر ابراهیم امیدوار
ویراستار فارسی:
معصومه عدالت پور
ویراستار انگلیسی:
امیرداود حیدرپور
کارشناس:
دکتر سمیه حیدرنژاد
تلفن:
031-55913238
031-55913234
دورنگار:
031-55913238
031-55913234
سایت اختصاصی:
deej.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، ، کدپستی: 8731753153
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/04
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی ولی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم و مهندسی بیابان
Abbasali Vali
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
سردبیر
دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی
استاد تمام دینامیک بیابان، مدیریت و کنترل بیابان، منابع طبیعی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک
Abolfazl Ranjbar Fordoei
Full Professor, Desert dynamics, Desert management control, Natural resources
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
اعضای تحریریه
دکتر سید حسن طباطبایی
دانشیار مهندسی آب
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی آب، آلودگی آب و خاک، انتقال آلاینده ها در آب و خاک
Sayyedhassan Tabatabaei
Associate Professor, Water Engineering
Shahrekord University
Specialist: water engineering
دکتر ابراهیم امیدوار
استادیار دانشکده علوم زمین و منابع طبیعی
دانشگاه کاشان
Ebrahim Omidvar
Assistant Professor Faculty of Earth Sciences and Natural Resources
University of Kashan
رضا دهقانی بیدگلی

دکتر سعید سلطانی کوهپایه
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Saeed Soltani Koupaei
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Watershed Manag
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده
Mohammad Ali Zare Chahouki
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management
دکتر مهدی وفاخواه
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: منابع آبی
Mehdi Vafakhah
Associate Professor Department of natural resources
Tarbiat Modares University
Specialist: Water Resources
دکتر حمیدرضا عظیم زاده

Hamidreza Azimzadeh

دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر احمد نوحه گر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و اقلیم شناسی، جغرافیای طبیعی
Ahmad Nohegar
Professor
University of Tehran
Specialist: natural geography
دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی
استاد تمام دینامیک بیابان، مدیریت و کنترل بیابان، منابع طبیعی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان مناطق خشک
Abolfazl Ranjbar Fordoei
Full Professor, Desert dynamics, Desert management control, Natural resources
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
دکتر رضا قضاوی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری
Reza Ghazavi
Associate Professor, watershed management
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
دکتر عباسعلی ولی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم و مهندسی بیابان
Abbasali Vali
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
ویراستار فارسی
معصومه عدالت پور

ویراستار انگلیسی
امیرداود حیدرپور

مدیر اجرایی
دکتر ابراهیم امیدوار
استادیار دانشکده علوم زمین و منابع طبیعی
دانشگاه کاشان
Ebrahim Omidvar
Assistant Professor Faculty of Earth Sciences and Natural Resources
University of Kashan
کارشناس
دکتر سمیه حیدرنژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۰