درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حسنعلی اخلاقی امیری
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی
مدیر اجرایی:
دکتر هادی هاشمی
تلفن:
051-38557310
سایت اختصاصی:
pke.journals.miu.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان امام خمینی، بین امام خمینی 35 و 37، جامعه المصطفی ص العالمیه، طبقه دوم، ، کدپستی: 9137984318
دورنگار:
051-51775522
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/18
مدیر مسئول
حسنعلی اخلاقی امیری
مدیر
Hasanali Akhlaghl Amiri

سردبیر
حجت الاسلام دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Morteza Hosseini Shahrudi
Professor School of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Morteza Hosseini Shahrudi
Professor School of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر قدرت الله خیاطیان

Ghodratollah Khayatian

دکتر عزالدین رضانژاد
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Ezeddin Rezanejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Word
محمدجعفر علمی
محمدجعفر علمی

دکتر مهدی کریمی
دکتر مهدی کریمی

دکتر جهانگیر مسعودی
دانشیار فلسفه و کلام
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت
Jahangir Masoodi
Associate Professor Philosophy and theology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: philosophia
دکتر حسین هوشنگی
دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Hosein Hooshangi
Associate Professor School of Theology, Islamic Education and Guidance
Specialist: Islamic philosophy and theology
ویراستارفارسی
سید صادق حیدری

Sayyed Sadegh Heidary

مدیر اجرایی
دکتر هادی هاشمی

جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسه و کلام اسلامی
Hadi Hashemi

Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۳