درباره نشریه
ISSN:
2423-5253
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 93
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا ظهیرالدین
سردبیر:
دکتر یوسف سمنانی
معاون سردبیر:
دکتر مژگان آگاه هریس
معاون سردبیر:
دکتر مژگان آگاه هریس
ویراستار انگلیسی:
دکتر امیرعلی مافی
تلفن:
021-77553034
021-77553074
دورنگار:
021-77553034
021-77553074
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/ijabs
نشانی:
تهران، میدان امام حسین (ع) ، خیابان مدنی، بیمارستان امام حسین (ع) ، بخش روانپزشکی، طبقه 4، مرکز تحقیقات علوم رفتاری
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/10
مدیر مسئول
دکتر علیرضا ظهیرالدین
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ali Reza Zahiroddin
Professor behavioral Sciences Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
معاون سردبیر
دکتر مژگان آگاه هریس
دانشیار روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی دانشگاه ییام نور
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناس سلامت
Mojgan Agahheris
Associate Professor, psychological department
Payame Noor University
Specialist: health psychology
دکتر مژگان آگاه هریس
دانشیار روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی دانشگاه ییام نور
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناس سلامت
Mojgan Agahheris
Associate Professor, psychological department
Payame Noor University
Specialist: health psychology
سردبیر
دکتر یوسف سمنانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانپزشکی
Yousef Semnani
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
اعضای تحریریه
Janusz K Rybakowski
Janusz K Rybakowski
Professor Department of Adult Psychiatry Poznan University of Medical Sciences
دکتر عبدالله فرهادی نسب
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانپزشکی
Abdollah Farhadinasab
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
Mark Frye
Mark Frye
Professor University of California, USA.
Specialist: Psychiatry
Norman Sartorius
Norman Sartorius
Professor
Specialist: Improvement of Mental Health Programmes
Michael Berk
Michael Berk
Professor Alfred Deakin School of Medicine, Australia
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدتقی یاسمی
دکتر محمدتقی یاسمی
دانشیار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Taghi Yasami
Associate Professor
Specialist: Psychiatry
دکتر نرگس بیرقی
دکتر نرگس بیرقی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Narges Beiraghi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychiatry
دکتر سید نصیر قائمی
دکتر سید نصیر قائمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی، آسیب شناسی
Seyed Nassir Ghaemi
Professor Harvard Medical School, USA Tufts University.
Specialist: Psychiatry, Pathology
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دکتر رزیتا داوری آشتیانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Rozita Davari Ashtiani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychiatry
دکتر امیر شعبانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روان پزشک
Amir Shaabani
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر شاهرخ سردارپورگودرزی
دکتر شاهرخ سردارپورگودرزی
دانشیار
Shahrokh SardarpourGudarzi
Associate Professor
Specialist: Consultant Psychiatry
Simavi Vahip
Simavi Vahip
Professor
Specialist: Psychiatry
Aysegul Ozerdem
Professor Dokuz Eylul University Medical School, Turkey
Specialist: Psychology
دکتر عبدالله امیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی
Abdollah Omidi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر طاهره ثقه الاسلام
دکتر طاهره ثقه الاسلام
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Tahereh Seghatoleslam
Assistant Professor
Specialist: clinical Psychology
Andreas Marnerous
Andreas Marnerous
Professor Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Germany.
Specialist: Psychiatry
دکتر یاسمن متقی پور
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Yasaman Mottaghipour
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
دکتر لادن فتا
دکتر لادن فتا
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Ladan Fata
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
Konstantinas Fountoulakis
Konstantinas Fountoulakis
Professor
Specialist: Psychiatry
Charles Bowden
Charles Bowden
Professor University of Texas Health Science Center, USA.
Specialist: Psychiatry and Pharmacology
Esat Timucin
Esat Timucin
Professor Istanbul Ticaret University, Turkey.
Specialist: Psychiatry
Giulio perugi
Giulio perugi
Professor Medical University of Pisa, Italy.
Specialist: Psychiatry
Hans Jurgen Moller
Hans Jurgen Moller
Ludwig-Maximilians-University, Germany.
Specialist: Psychiatry
دکتر جمال شمس
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jamal Shams
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر مسعود جان بزرگی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روانشناسی
Masoud Janbozorgi
Professor Research Institute of Hawzah and University
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
Joseph Calabrese
Joseph Calabrese
Professor Case Western Reserve University, USA.
Specialist: Psychiatry
ویراستار انگلیسی
دکتر امیرعلی مافی
دکتر امیرعلی مافی
مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amir Ali Mafi
Hearing Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۱