درباره نشریه
eISSN:
2476-3071
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر کاظم ندافی
سردبیر:
دکتر رامین نبی زاده نودهی
تلفن:
021-88988287
دورنگار:
021-88988287
سایت اختصاصی:
japh.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، پلاک 1547، ، کدپستی: 1417993361
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
دکتر کاظم ندافی
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Kazem Naddafi
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
سردبیر
دکتر رامین نبی زاده نودهی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ramin Nabizadeh Nodehi
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرحمان بهرامی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Abdorrahman Bahrami
Professor School of Public Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر ابوالفضل برخورداری
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Abolfazl Barkhordari
Professor Department of Occupational Health Engineering
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر محمدصادق حسنوند
دانشیار پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Sadegh Hassanvand
Associate Professor Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafarzadeh Haghighifard
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonidi Jafari
Professor Faculty of Medical Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر مجید کرمانی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran university of Medical Sciences
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Majid Kermani
Professor, Department of Environmental Health Engineering
Iran university of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Monazzam Esmaelpoor
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر سید غلامرضا موسوی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Seyyed Gholam Reza Mousavi
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر رامین نبی زاده نودهی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ramin Nabizadeh Nodehi
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر کاظم ندافی
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Kazem Naddafi
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سحرناز نجات
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Sahar Naz Nejat
Associate Professor School of Public health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر کرامت نوری جلیانی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Keramat Nouri jeliani
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر نوشین راستکاری
استاد مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Noushin Rastkari
Professor Air Pollution Research Center Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر رضا سعیدی
دانشیار کودکان و نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Reza Saeidi
Associate Professor, pediatric - neonatology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر ایوب ترکیان
دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Ayob Torkian
Associate Professor Water and Energy Research Center
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering
دکتر کامیار یغماییان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kamyar Yagmaeian
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor School of Public Health and Environmental Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۱