درباره نشریه
ISSN:
2252-0732
eISSN:
2345-4431
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر عباس کشاورز شکری
سردبیر:
دکتر زاهد غفاری هشجین
دبیراجرایی:
معصومه رضایی اسمرود
تلفن:
021-51215128
سایت اختصاصی:
iws.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، آزاد راه تهران  قم (خلیج فارس) روبروی حرم امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، ساختمان مرکزی، دفتر چاپ و نشر
صندوق پستی:
159-18155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/19
مدیر مسئول
عباس کشاورز شکری
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Keshavarz Shokri
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Political Science
سردبیر
زاهد غفاری هشجین
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Zahed Ghaffari Hashjin
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Political Science
هیات تحریریه
زاهد غفاری هشجین
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Zahed Ghaffari Hashjin
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Political Science
عباس کشاورز شکری
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Keshavarz Shokri
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Political Science
فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University
Specialist: political science
علی مرشدی زاده
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Morshedi Zadeh
Associate Professor, Shahed University
Specialist: political science
میرفردین قریشی
استاد
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mir Fardin Ghoreyshi
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
یحیی فوزی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yahya Fozi
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: political science
محمدحسن خانی
دانشیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Hasan Khani
Associate Professor, Imam Sadiq University
Specialist: Political Science
دبیراجرایی
معصومه رضایی اسمرود
کارشناس
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Masoomeh Rezaei Esmarood
Shahed University
Specialist: Social Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۴