درباره نشریه
ISSN:
2252-0732
eISSN:
2345-4431
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر عباس کشاورز شکری
سردبیر:
دکتر زاهد غفاری هشجین
دبیراجرایی:
معصومه رضایی اسمرود
تلفن:
021-51215128
سایت اختصاصی:
iws.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، آزاد راه تهران  قم (خلیج فارس) روبروی حرم امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، ساختمان مرکزی، دفتر چاپ و نشر
صندوق پستی:
159-18155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/05
مدیر مسئول
دکتر عباس کشاورز شکری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Keshavarz Shokri
Professor, Political Science
Shahed University
Specialist: Political Science
سردبیر
دکتر زاهد غفاری هشجین
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Zahed Ghaffari Hashjin
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Political Science
اعضای تحریریه
دکتر محسن خلیلی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohsen Khalili
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Political Sciences
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر زاهد غفاری هشجین
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Zahed Ghaffari Hashjin
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Political Science
دکتر عباس کشاورز شکری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Keshavarz Shokri
Professor, Political Science
Shahed University
Specialist: Political Science
دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر علی مرشدی زاد
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Morshedizad
Associate Professor
Shahed University
دکتر میرفردین قریشی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mir Fardin Ghoreyshi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر یحیی فوزی
استاد علوم سیاسی/نظریه پردازی سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yahya Fozi
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: political science
دبیراجرایی
معصومه رضایی اسمرود
کارشناس
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Masoomeh Rezaei Esmarood

Shahed University
Specialist: Social Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۹