درباره نشریه
ISSN:
2322-4304
eISSN:
2383-3610
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی قم
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
سردبیر:
دکتر سید حسن عادلی
مدیر اجرایی:
خدیجه علی پور ندوشن
تلفن:
025-32852740
025-32854012
025-3285011
025-32854013 ، داخلی: 136
دورنگار:
025-32852740
سایت اختصاصی:
jhsme.muq.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/14
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه

دانشگاه علوم پزشکی قم
Abolfazl Irani Khah

Qom University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر سید حسن عادلی
دانشیار بیماری های تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی قم
Seyed Hassan Adeli
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر ولی الله اکبری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی قم
Valiollah Akbari
Assistant Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر زهره خلجی نیا
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: مامایی
Zohreh Khalaji Nia
Assistant Professor
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
دکتر فاطمه نوجوان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی قم
Fatemeh Nojavan
Assistant Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر مریم صف آرا
استادیار روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، پژوهشکده زنان
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Maryam Safara
Assistant Professor, psychology department
University of Alzahra
Specialist: Clinical psychology
Terence John Lovat
Emeritus Professor, The University of Newcastle, Australia
محمد عباسی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohammad Abbasi
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر محسن رضایی آدریانی
استادیار اخلاق پزشکی، گروه فلسفه و اخلاق سلامت، دانشکده سلامت و دین
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Mohsen Rezaei Adaryani
Assistant Professor, Medical Ethics, Department Philosophy and Ethics of Health, Faculty of Health and Religion
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
صادق علی تزیکی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Sadegh Ali Taziki
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
عباس علی واشیان
مدرس حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: قرآن و علوم (گرایش بهداشت و سلامت)؛ فقه و حقوق سلامت؛ روانشناسی و مشاوره؛ سلامت و مراقبت معنوی
Abbas Ali Vashian
International Al-Mustafa University
صادق یوسفی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی قم
Sadegh Yoosefee
Assistant Professor
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
Mustafa Al Mousawi
Professor Kuwait Transplant Society. Chairman, Organ Transplant Center, Kuwait, Consultant Surgeon and Head, Kuwait Organ Procurement,
Specialist: Surgery
Abdelmalik Omar Ahmed Idris
Assistant Professor epartment of Biology and Chemistry, Faculty of Education, University of Gadarif, Sudan.
Arif Somani
Associate Professor University of Minnesota, United States
دکتر سید حسن عادلی
دانشیار بیماری های تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی قم
Seyed Hassan Adeli
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر هدی احمری طهران

دانشگاه علوم پزشکی قم
Hoda Ahmari Tehran

Qom University of Medical Sciences
دکتر مهدی علیزاده
استادیار مرکز تحقیقات اخلاقی و اخلاقی
Mahdi Ali Zadeh
Assistant Professor Research center for Ethics and Moral Education
دکتر علیرضا باقری
استادیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Bagheri
Assistant Professor Medical Ethics and History of Medicine Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر اکرم حیدری
دانشیار پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی قم
Akram Heidari
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر محمد حضوری
استادیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohammad Hozoori
Assistant Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر عبدالحسن کاظمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Abdolhasan Kazemi
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Medical mycology, Bio-Medical Ethics
غلامرضا نورمحمدی

Gholamreza Noormohammadi

دکتر حسین ثقفی
دانشیار نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: نفرولوژی
Hossein Saghafi
Associate Professor Nephrology
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
مدیر اجرایی
خدیجه علی پور ندوشن
دانش آموخته ارشد دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه پزشکی
Khadijeh Alipour Nodoushan
MSc Graduated, Qom University of Medical Sciences
Qom University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۰