درباره نشریه
ISSN:
2383-1413
eISSN:
2383-1421
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر محمد نادری
سردبیر:
دکتر حمیدرضا کوهپایه
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا سلیمی
مدیر اجرایی:
سمیه جهانی
تلفن:
054-33229792
دورنگار:
054-33229792
تلفن همراه:
09151431492
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/international-journal-of-infection
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/21
مدیر مسئول
دکتر محمد نادری
دکتر محمد نادری

سردبیر
دکتر حمیدرضا کوهپایه

Hamidreza Kouhpayeh

اعضای تحریریه
Silvia Bino
Silvia Bino

Onder Ergonul
Onder Ergonul

علی حقیقی
علی حقیقی

دکتر علی میرعظیمی

Ali Mirazimi

دکتر علیرضا بخشی پور
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Reza Bakhshipour
Associate Professor Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر بهروز نقیلی
استاد دانشکده پزشکیمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Behrouz Naghili
Professor Infectious and Tropical Diseases Research Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
دکتر داوود منصوری
استاد پژوهشگاه ملی سل و بیماریهای ریه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Davood Mansouri
Professor National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر غلامرضا ایراجیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: میکروب شناسی پزشکی
Gholam Reza Irajian
Professor Faculty of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology
دکتر غلامرضا سلیمانی
مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Golam Reza Soleimani
Children and Adolescents Health Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر حسین حاتمی
استاد دانشکده بهداشتگروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Hossein Hatami
Professor Department of Infectious Disease
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infective Diseases
دکتر محبوبه حاج عبدالباقی
دکتر محبوبه حاج عبدالباقی
مرکز تحقیقات ایران در زمینه HIV و ایدز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahboobeh Hajabdolbaghi
Iranian Research Center of HIV and AIDS
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مریم کشتکار جهرمی

Maryam Keshtkar Jahromi

دکتر محمد بکاییان
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mohammad Bokaeian
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر مسعود ضیایی
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Masood Ziaee
Professor Department of Internal Medicine
Birjand University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا سروقد
گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه بین المللی امام رضا
Mohammad Reza Sarvghad
Department of Infectious Diseases
Imam Reza International University
دکتر نرجس سرگلزایی
دکتر نرجس سرگلزایی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Narjes Sargolzaee
School of Medicine
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر نزارعلی مولایی
استادیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: فوق تخصص ریه
Nezar Ali Muolai
Assistant Professor Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Lung specialist
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر شهرام شهرکی زاهدانی
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Shahram Shahraki Zahedani
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر شاهرخ ایزدی
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Shahrokh Izadi
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر زهرا حیدری
استاد مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بافت شناسی
Zahra Heidari
Professor Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Histology
Anna Papa
Anna Papa

Specialist: Microbiology
Gulay Korukluoglu
Gulay Korukluoglu

Specialist: Virology
Iva Christova
Iva Christova

مدیر اجرایی
دکتر علیرضا سلیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Salimi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سمیه جهانی
سمیه جهانی
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Somayeh Jahani
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۱