درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن انفورماتیک ایران
مدیر مسئول:
مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ
سردبیر:
دکتر عباس نوذری دالینی
سایت اختصاصی:
csj.isi.org.ir
نشانی:
تهران، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از چهارراه طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 5، طبقه سوم، واحد7
صندوق پستی:
1196-14155
دورنگار:
021-89788470
تلفن:
021-66412976
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/04
مدیر مسئول
مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ
مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ

سردبیر
دکتر عباس نوذری دالینی
دانشیار
دانشگاه تهران
اعضای تحریریه
دکتر محسن ابراهیمی مقدم
دکتر محسن ابراهیمی مقدم
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mohsen Ebrahimi moghadam
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر علیرضا باقری
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Ali Reza Bagheri
Faculty member
Amirkabir University of Technology
دکتر حسین پدرام
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر منصور جم زاد
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ماشین بینایی
Mansour Jam Zad
Associate Professor Faculty of Computer Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Vision machine
دکتر حسن رشیدی

دانشگاه علامه طباطبایی
Hassan Rashidi

Allameh Tabataba'i University
دکتر هدیه ساجدی
استادیار
دانشگاه تهران
دکتر محمد گنج تابش
دانشیار
دانشگاه تهران
دکتر اسلام ناظمی
دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی
Eslam Nazemi
Associate Professor Faculty of Engineering and Computer Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Software and information systems
دکتر عباس نوذری دالینی
دانشیار
دانشگاه تهران
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵