درباره نشریه
ISSN:
2476-5279
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر صدیقه سادات طوافیان
سردبیر:
دکتر صدیقه سادات طوافیان
مدیر اجرایی:
محمدحسین دلشاد
مدیرداخلی:
محمدحسین دلشاد
تلفن:
021-82883829
دورنگار:
021-82883829
سایت اختصاصی:
ijmpp.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی 1، طبقه اول، دفتر مجله پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی
صندوق پستی:
331-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/24
مدیر مسئول
صدیقه سادات طوافیان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Sedigheh Sadat Tavafian
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
سردبیر
صدیقه سادات طوافیان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Sedigheh Sadat Tavafian
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
هیات تحریریه
David Gregory
Research Methods، Mens Health، Aboriginal (Indigenous) Health.,
Specialist: Qualitative Research
فرشته پورکاظمی
Freshteh Pourkazemi
Faculty of Health Sciences, University of Sydney, Australia,
Specialist: Musculoskeletal Health
سیدمحمدجواد مرتضوی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed mohammad Javad Mortazavi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopaedics.
محمدنقی طهماسبی
استاد گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Mohammad Naghi Tahmasbi
Professor, Department of Orthopedic Surgery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopeadic Surgery
Ayse Unal
Pamukkale University Kinikli Kampus Denizli-TURKEY,
Specialist: Physical Therapy and Rehabilitation.
Gonul Kilavuz
University, School of Health Sciences, Gulumbe Campus, 11200, Bilecik-TURKEY.,
Specialist: Physiotherapy and Rehabilitation
نسترن مقبولی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nastaran Maghbouli
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: rehabilitation Resident
سعید پورحسن
استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز
Saeed Pourhassan
Assistant Professor, Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Internal medicine
نیما رضایی
استاد مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Nima Rezaei
Professor, Molecular Immunology Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
صدیقه سادات طوافیان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Sedigheh Sadat Tavafian
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
شمس الدین نیکنامی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Shamsoddin Niknami
Associate Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education
احمدرضا جمشیدی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Ahmad Reza Jamshidi
Professor, Rheumatology Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
علی رمضان خانی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Ramezankhani
Professor, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر دیوید گریگوری
دیوید گریگوری
علی خوانین
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس
Ali Khavanin
Associate Professor, Department of Occupational Health Engineering, Tarbiat Modares University
گیتی ترکمن
استاد دانشگاه شاهد
Giti Torkamaan
Professor, Shahed University
Specialist: Medical Physics , MSC of Physiotherapy
ناهید رژه
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Nursing and Midwfery، Elderly Care Research
جوان واگنر
استاد
Joan Wagner
Professor, Mixed methods research,structural equation modeling University of Regina, Saskatchewan, Canada.,
Specialist: leadership, and health service
علی غنجال
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Ali Ghanjal
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
صدیقه کهریزی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Sedighe Kah Rizi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Physiotherapy
پرویز آزادفلاح
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بهداشتی، عصب شناسی
Parviz Azadfallah
Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Psychologist, Health Psychology, Neuropsychology
مدیر اجرایی
محمدحسین دلشاد
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Hossein Delshad
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
مدیرداخلی
محمدحسین دلشاد
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Hossein Delshad
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۷