درباره نشریه
ISSN:
2476-5279
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر صدیقه سادات طوافیان
سردبیر:
دکتر صدیقه سادات طوافیان
مدیر اجرایی:
محمدحسین دلشاد
مدیرداخلی:
محمدحسین دلشاد
تلفن:
021-82883829
دورنگار:
021-82883829
سایت اختصاصی:
ijmpp.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی 1، طبقه اول، دفتر مجله پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی
صندوق پستی:
331-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/20
مدیر مسئول
دکتر صدیقه سادات طوافیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Sedigheh Sadat Tavafian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
سردبیر
دکتر صدیقه سادات طوافیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Sedigheh Sadat Tavafian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
اعضای تحریریه
David Gregory
Research Methods، Mens Health، Aboriginal (Indigenous) Health.
Specialist: Qualitative Research
فرشته پورکاظمی

Freshteh Pourkazemi
Faculty of Health Sciences, University of Sydney, Australia
Specialist: Musculoskeletal Health
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر محمدنقی طهماسبی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Mohammad Naghi Tahmasbi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopeadic Surgery
Ayse Unal
Pamukkale University Kinikli Kampus Denizli-TURKEY
Specialist: Physical Therapy and Rehabilitation.
Gonul Kilavuz
University, School of Health Sciences, Gulumbe Campus, 11200, Bilecik-TURKEY.
Specialist: Physiotherapy and Rehabilitation
نسترن مقبولی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nastaran Maghbouli

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: rehabilitation Resident
سعید پورحسن
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی البرز
Saeed Pourhassan
Assistant Professor
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Internal medicine
دکتر نیما رضایی
استاد مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Nima Rezaei
Professor Molecular Immunology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر صدیقه سادات طوافیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Sedigheh Sadat Tavafian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
شمس الدین نیکنامی

Shamsaddin Niknami

دکتر احمدرضا جمشیدی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Ahmad Reza Jamshidi
Professor Rheumatology Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology, Internal medicine
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
دکتر علی رمضان خانی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Ramezankhani
Professor Faculty of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر دیوید گریگوری
دکتر دیوید گریگوری

دکتر علی خوانین
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Khavanin
Associate Professor Department of Occupational Health Engineering
Tarbiat Modares University
دکتر گیتی ترکمان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Giti Torkaman
Professor Physical Therapy Department,
Tarbiat Modares University
دکتر ناهید رژه
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
Joan Wagner
Professor Mixed methods research,structural equation modeling University of Regina, Saskatchewan, Canada.
Specialist: leadership, and health service
دکتر علی غنجال
محقق
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Ali Ghanjal

Specialist: Physiotherapy
دکتر صدیقه کهریزی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Sedighe Kah Rizi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiotherapy
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
مدیر اجرایی
محمدحسین دلشاد

دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Hossein Delshad

Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
مدیرداخلی
محمدحسین دلشاد

دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Hossein Delshad

Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷