درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
افسون امینی
مدیر مسئول:
افسون امینی
سردبیر:
خسرو اری
ویراستار فارسی:
افسون امینی
تلفن همراه:
09378278117
تاریخ به‌روزآوری: 1396/10/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۷