درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر مسعود یارمحمدی
سردبیر:
دکتر نرگس عباسی
تلفن:
071-32253161 ، داخلی: 277
سایت اختصاصی:
stat.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/28
مدیر مسئول
دکتر مسعود یارمحمدی
دانشیار
رشته تخصصی: آمار
Masoud Yarmohammadi
Associate Professor
Specialist: Statistics
سردبیر
دکتر نرگس عباسی
دانشیار گروه آمار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آمار ریاضی
اعضای تحریریه
دکتر حمید پزشک
استاد گروه آمار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار ریاضی، آمار بیزی، فرآیندهای تصادفی و کاربرد آنها
Hamid Pezashk
Professor Department of Statistics
University of Tehran
Specialist: Statistics, Bayesian statistics, random processes and their application
دکتر مجتبی گنجعلی
استاد گروه آمار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار ریاضی
Mojtaba Ganjali
Professor Dept. Of Statistics
Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
دکتر علی شادرخ
استادیار گروه آمار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آمار ریاضی
دکتر پرویز نصیری
دانشیار گروه آمار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: statistics
Parviz Nasiri
Associate Professor, Department of Statistics
Payame Noor University
Specialist: statistics
عادل محمدپور

Adel Mohammadpour

دکتر صادق رضایی
دانشیار گروه آمار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: آمار ریاضی
Sadegh Rezaei
Associate Professor Department of Statistics
Amirkabir University of Technology
Specialist: Statistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۵