درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر مسعود یارمحمدی
سردبیر:
دکتر نرگس عباسی
تلفن:
071-32253161 ، داخلی: 277
سایت اختصاصی:
stat.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/27
مدیر مسئول
مسعود یارمحمدی
دانشیار
رشته تخصصی: آمار
Masoud Yarmohammadi
Associate Professor,
Specialist: Statistics
سردبیر
نرگس عباسی
دانشیار گروه آمار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آمار ریاضی
Associate Professor, Dept. of Statistics, Payame Noor University
Specialist: Statistics
هیات تحریریه
حمید پزشک
استاد گروه آمار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار ریاضی، آمار بیزی، فرآیندهای تصادفی و کاربرد آنها
Hamid Pezashk
Professor, Department of Statistics, University of Tehran
Specialist: Statistics, Bayesian statistics, random processes and their application
مجتبی گنجعلی
استاد گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار ریاضی
Mojtaba Ganjali
Professor, Dept. Of Statistics, Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
علی شادرخ
استادیار گروه آمار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آمار ریاضی
Assistant Professor, Dept. of Statistics, Payame Noor University
Specialist: Statistics
پرویز نصیری
پرویز نصیری
عادل محمدپور
عادل محمدپور
Adel Mohammadpour
صادق رضایی
دانشیار گروه آمار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: آمار ریاضی
Sadegh Rezaei
Associate Professor, Department of Statistics, Amirkabir University of Technology
Specialist: Statistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۵