درباره نشریه
ISSN:
4140-2476
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
محمد حسن اسدی طاری
مدیر مسئول:
محمد حسن اسدی طاری
سردبیر:
دکتر اشرف کریمی راهجردی
مدیرداخلی:
سینا تفنگچی
سایت اختصاصی:
www.rooznamenegarielectronic.ir
سامانه پیام کوتاه:
500020202
تلفن همراه:
09122931654
09213178490
09106801319
تلفن:
021-88976988
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲