درباره نشریه
ISSN:
2383-1367
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه لرستان
مدیر مسئول:
دکتر احمد اسماعیلی
سردبیر:
دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
ویراستار فارسی:
دکتر احمد اسماعیلی
ویراستار فارسی:
دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
تلفن:
066-33400012 ، داخلی: 245
دورنگار:
066-33400012 ، داخلی: 245
سایت اختصاصی:
journals.lu.ac.ir/pgr
نشانی:
خرم آباد، کیلومتر 12 جاده اندیمشک، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دفتر مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، ، کدپستی: 6815144316
صندوق پستی:
465
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/21
مدیر مسئول
دکتر احمد اسماعیلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Ahmad Ismaili
Professor Faculty of Agriculture
University of Lorestan
Specialist: Plant Biotechnology
سردبیر
دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
استاد
دانشگاه لرستان
Farhad Nazarian Firoozabadi
Professor
University of Lorestan
اعضای تحریریه
دکتر احمد اسماعیلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Ahmad Ismaili
Professor Faculty of Agriculture
University of Lorestan
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر حمزه امیری
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hamzeh Amiri
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Physiology
دکتر خسرو پیری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Khosro Piri
Associate Professor School of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر علیرضا زبرجدی

Alireza Zebarjadi

دکتر رضا شیرزادیان خرم آباد
دانشیار
دانشگاه گیلان
Reza Shirzadian Khorramabad
Associate Professor
University of Guilan
دکتر دانیال کهریزی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
Danial Kahrizi
Professor
Razi University
دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
استاد
دانشگاه لرستان
Farhad Nazarian Firoozabadi
Professor
University of Lorestan
ویراستار فارسی
دکتر احمد اسماعیلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Ahmad Ismaili
Professor Faculty of Agriculture
University of Lorestan
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
استاد
دانشگاه لرستان
Farhad Nazarian Firoozabadi
Professor
University of Lorestan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱