درباره نشریه
ISSN:
2476-5856
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن روماتولوژی ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا جمشیدی
سردبیر:
دکتر احمدرضا جمشیدی
دستیار سردبیر:
الهام فرهادی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی محمودی
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن:
021-88330033
دورنگار:
021-88330033
سایت اختصاصی:
www.rheumres.org
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی ایران، انجمن روماتولوژی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/29
مدیر مسئول
دکتر احمدرضا جمشیدی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Ahmad Reza Jamshidi
Professor Rheumatology Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology, Internal medicine
دستیار سردبیر
الهام فرهادی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Elham Farhadi
Rheumatology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر احمدرضا جمشیدی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Ahmad Reza Jamshidi
Professor Rheumatology Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology, Internal medicine
اعضای تحریریه
Syed Atiqul Haq
Professor
Specialist: Rheumatology
Johannes Rasker
Professor
Specialist: psychology and communication of health
Bruce M.Rothschild
Professor
Specialist: Internal Medicine
دکتر امان شرما
استاد
رشته تخصصی: روماتولوژی
Aman Sharma
Professor
Specialist: Rheumatology
دکتر سوسن قاسم زاده سروش
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
رشته تخصصی: روماتولوژی
Sousan Ghasem Zadeh Soroush
Associate Professor of AJA University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
Sakae Tanaka
Department of Orthopaedic Surgery, Graduate School of Medicine and Faculty of Medicine, The University of Tokyo
Specialist: Rheumatology
دکتر عبدالهادی ناجی
استاد مرکز نجقیقات روماتولوژی
رشته تخصصی: روماتولوژی
Abdolhadi Naji
Professor Rheumatology Research Center
Specialist: Rheumatology
دکتر محمود اکبریان
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Mahmoud Akbarian
Professor Rheumatology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر عبدالهادی ناجی
استاد مرکز نجقیقات روماتولوژی
رشته تخصصی: روماتولوژی
Abdolhadi Naji
Professor Rheumatology Research Center
Specialist: Rheumatology
دکتر مهدی محمودی
دانشیار مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی، ایمونولوژی
Mehdi Mahmoudi
Associate Professor Rheumatology Research Center
University of Tehran
Specialist: biochemistry, Immunology
دکتر علیرضا خبازی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای بافتی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: روماتولوژی
Alireza Khabbazi
Associate Professor Tissue Diseases Research Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر آرمان احمدزاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روماتولوژی
Arman Ahmad Zadeh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر الهام افلاکی
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روماتولوژی
Elham Aflaki
Associate Professor Department of Internal Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر فرهاد غریب دوست
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Farhad Gharib Dost
Professor Rheumatology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر فرهاد شهرام
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Farhad Shahram
Professor Rheumatology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر فریدون دواچی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Fereydoun Davachi
Professor Rheumatology Research Center
University of Tehran
Specialist: Rheumatology
دکتر جعفر فرقانی زاده
استاد گروه روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Jafar Forghanizadeh
Professor Department of Rheumatology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر کریم مولا
گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: روماتولوژی
Karim Mowla
Department of Internal Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر زهرا رضایی یزدی
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: روماتولوژی
Zahra Rezaie yazdi
Professor Department of Internal Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر محمدباقر اولیا
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روماتولوژی
Mohammad Bagher Owlia
Professor Domestic group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر سیده طاهره فائزی
دانشیار مرکز تحقیقات روماتولوژی،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Seyedeh Tahereh Faezi
Associate Professor Rheumatology Research Center,
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر ناهید کیانمهر
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Nahid Kian Mehr
Associate Professor Department of Internal Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر محمدرضا پاک سرشت
اپیدمیولوژیست تغذیه
Mohammad Reza Pak Seresht
Nutritional Epidemiologist
دکتر مجتبی اختری
دانشیار
رشته تخصصی: پزشکی بالینی
Mojtaba Akhtari
Associate Professor
Specialist: Clinical Medicine
دکتر سیامک بهرام
استاد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Siamak Bahram
Professor
Specialist: Immunology
دکتر حمید برادران
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی بالینی
Hamid Baradaran
Professor Department of Epidemiolog
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Clinical Epidemiology
دکتر نیما رضایی
استاد مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Nima Rezaei
Professor Molecular Immunology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمد قاضی زاده
استاد
Mohammad Ghazi Zadeh
Professor Department of Molecular Pathology, Institute of Gerontology Nippon Medical School,Tokyo, Japan
دکتر مسعود میرزایی
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Masoud Mirzaei
Associate Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علی مسعودی نژاد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی، زیست شناسی سیستم در پزشکی
Ali Masoudinejad
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Bioinformatics and Biological System, Systems Biology in Medicine
Michelle Koolaei
Clinical Instructor of Medicine, Keck Medicine of USC, La Ca?ada Flintridge, USC Healthcare Center 2, USA
Andrew Ostor
Consultant Rheumatologist at Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK
Selahattin Ozyurek
Selahattin Ozyurek
Associate Professor Department of Orthopaedics and Traumatology, (Turkey)
Kam Newman
Rheumatology Fellowship Program, National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), National Institute of Health (NIH), USA
Arvind Chopra

Specialist: Rheumatology
Akira Meguro
Department of Ophthalmology and Visual Science , Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama, Japan
Specialist: Genetics
Nobuhisa Mizuki
Professor Department of Ophthalmology and Visual Science , Yokohama City University Graduate School of Medicine,Yokohama, Japan
Specialist: Ophthalmology
Mohammad Ghazizadeh
Mohammad Ghazizadeh

مدیر اجرایی
دکتر مهدی محمودی
دانشیار مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی، ایمونولوژی
Mehdi Mahmoudi
Associate Professor Rheumatology Research Center
University of Tehran
Specialist: biochemistry, Immunology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۱