درباره نشریه
ISSN:
2345-2498
eISSN:
2476-3500
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
مدیر مسئول:
دکتر جان الله کریمی مطهر
سردبیر:
دکتر مرضیه یحیی پور
مدیرداخلی:
دکتر مهدی محمدبیگی
ویراستار فنی:
S.V Shustova
تلفن:
021-61119120
دورنگار:
021-61119120
سایت اختصاصی:
www.journaliarll.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تهران، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، اتاق 235
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/12
مدیر مسئول
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor, University of Tehran
Specialist: Russian language and language
سردبیر
دکتر مرضیه یحیی پور
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Marzieh Yahya Pour
Professor, University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
هیات تحریریه
V.V Golovin
V.V Golovin
Professor,
Specialist: Russian language and literature
دکتر مرضیه یحیی پور
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Marzieh Yahya Pour
Professor, University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
R.B Akhmetshin
R.B Akhmetshin
Associate Professor,
Specialist: Russian language and literature
دکتر میریلا احمدی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Mireyla Ahmadi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Russian language and literature
E.E Zavyalova
E.E Zavyalova
Professor,
Specialist: Russian language and literature
S.V Shustova
S.V Shustova
دکتر حسین غلامی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Hossein Gholami
Professor, University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
V.A Kotelnikov
V.A Kotelnikov
Professor,
Specialist: Russian language and literature
A.M Kazieva
A.M Kazieva
Professor,
Specialist: Russian language and literature
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor, University of Tehran
Specialist: Russian language and language
دکتر محمدرضا محمدی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Mohammad Reza Mohammadi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Russian language and literature
T.I Yerofeva
T.I Yerofeva
Professor,
Specialist: Russian language and literature
ویراستار فنی
S.V Shustova
S.V Shustova
مدیرداخلی
دکتر مهدی محمدبیگی
رشته تخصصی: زبانشناسی تطبیقی
Mehdi Mohammad Beygi
Specialist: Comparative Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱