درباره نشریه
ISSN:
2251-9165
eISSN:
2383-2983
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر وحیدرضا میرابی
سردبیر:
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
مدیرداخلی:
حسین سمنانی
سایت اختصاصی:
fej.iauctb.ac.ir
تلفن همراه:
09370863457
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/26
مدیر مسئول
دکتر وحیدرضا میرابی
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Vahid Reza Mirabi
Associate Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management, Business Management
سردبیر
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor, Science and Research Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
هیات تحریریه
دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Gholam Reza EslamiBidgoli
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Financial Management
دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
استاد واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohamad Ebrahim Mohammadpour zarandi
Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر غلامرضا جهانشاهلو
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات
Gholam Reza Jahanshahloo
Professor, Kharazmi University
Specialist: Mathematics
دکتر فرهاد حنیفی
استادیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Farhad Hanifi
Assistant Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: governmental management
مدیرداخلی
حسین سمنانی
تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Hossein Semnani
Centeral Tehran, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۳