درباره نشریه
ISSN:
2251-9165
eISSN:
2383-2983
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر وحیدرضا میرابی
سردبیر:
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی
مدیر اجرایی:
حسین سمنانی
مدیرداخلی:
دکتر سینا نعمتی زاده
سایت اختصاصی:
fej.ctb.iau.ir
تلفن همراه:
09370863457
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/07
مدیر مسئول
دکتر وحیدرضا میرابی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Vahid Reza Mirabi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, Business Management
سردبیر
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Ebrahim Mohammad Pour Zarandi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
مدیرداخلی
دکتر سینا نعمتی زاده
دانشیار تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Sina Nematizadeh
Associate Professor Centeral Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
اعضای تحریریه
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر رضا راعی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Reza Raei
Professor
University of Tehran
Specialist: مديريت مالي
دکتر علی رحمانی
استاد حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
دکتر ابراهیم عباسی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری مالی، مدیریت مالی
Ebrahim Abbasi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Financial Accounting, Financial Management
دکتر میرفیض فلاح شمس
دانشیار مالی ، گروه مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: مدیریت و حسابداری
Mir Feiz Falah Shams
Associate Professor, Finance , Financial Group
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management and Acconting
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
مدیر اجرایی
حسین سمنانی
تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Hossein Semnani
Centeral Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۷