درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
سردبیر:
دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
مدیرداخلی:
مهندس عیسی مالکی
سایت اختصاصی:
www.ijarce.org
تلفن همراه:
09141764427
تاریخ به‌روزآوری: 1397/04/03
صاحب امتیاز
دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
فرهاد سلیمانیان قره چپق
مدیر مسئول
دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
فرهاد سلیمانیان قره چپق
سردبیر
دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
فرهاد سلیمانیان قره چپق
هیات تحریریه
Henk Koppelaar
Henk Koppelaar
دکتر آیاز عیسی زاده
آیاز عیسی زاده
Hayri Sever
Hayri Sever
Irada B. Dadashova
Irada B. Dadashova
Mutlu Avci
Mutlu Avci
Turgay Ibrikci
Turgay Ibrikci
دکتر وحید گروسی
وحید گروسی
رشته تخصصی: مهندسی نرم افزار
Vahid Garousi
Specialist: Software Engineering
دکتر هادی سیدعربی
هادی سیدعربی
دکتر شهرام جمالی
شهرام جمالی
هیات تحریریه
دکتر سیامک سرمدی
سیامک سرمدی
دکتر کامبیز مجیدزاده
کامبیز مجیدزاده
دکتر مهدی زارغ
مهدی زارغ
دکتر رحیم دهخوارقانی
رحیم دهخوارقانی
دکتر ابراهیم خلیل عباسی
ابراهیم خلیل عباسی
دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
فرهاد سلیمانیان قره چپق
ویراستار انگلیسی
دکتر خورشید موسوی
خورشید موسوی
دکتر ضیا عبدالکریم
ضیا عبدالکریم
نجمه شیرعلیزاده
نجمه شیرعلیزاده
مدیرداخلی
مهندس عیسی مالکی
عیسی مالکی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴