درباره نشریه
ISSN:
2423-8112
eISSN:
2423-8112
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن حشره شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر احد صحراگرد
سردبیر:
دکتر احسان رخشانی
کارشناس:
محمد ایزدی زاده
با همکاری:
دانشگاه تربیت مدرس
تلفن:
021-48292001
سایت اختصاصی:
jibs.modares.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/01
مدیر مسئول
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
سردبیر
دکتر احسان رخشانی
استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
Ehsan Rakhshani
Professor, Department of Plant Protection, Collage of Agriculture
University of Zabol
Specialist: Systematics and Biological Control of Insect Pests
اعضای تحریریه
دکتر احسان رخشانی
استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
Ehsan Rakhshani
Professor, Department of Plant Protection, Collage of Agriculture
University of Zabol
Specialist: Systematics and Biological Control of Insect Pests
دکتر علی رضوانی
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور - بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ali Rezvani
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran Iranian Plant Protection Institute
Specialist: Agricultural insecticides
Cornelis van Achterberg
Professor Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, Netherlands
Specialist: Braconidae, Stephanoidea, Heloridae, Evanoidea
دکتر ابراهیم ابراهیمی
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ebrahim Ebrahimi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Insecticides
George Japoshvili
Professor
Specialist: Systematics and Biological Control of Insect Pests
دکتر هلن علی پناه
استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
Helen Ali Panah
Assistant Professor Insect Taxonomy Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
Specialist: Lepidoptera
دکتر حسین لطفعلی زاده
پژوهشگر بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی
East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research & Education Center, AREEO
Hossein Lotfalizadeh
Researcher, Plant Protection Research Department
East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research & Education Center, AREEO
Specialist: Entomology
دکتر جواد کریمی
استاد گیاه پزشکی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی حشرات و همزیستی
Javad Karimi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Insect pathology and symbiosis
John Huber
Professor Canadian National Collection of Insects, Ottawa, Canada
Specialist: Hymenoptera, Chalcidoidea
دکتر کامبیز مینایی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
Kambiz Minaei
Professor College of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Thysanoptera
Martin Schwarz
Professor Kirchschlag in der Buckligen Welt, Austria
Specialist: Hymenoptera, Ichneumonidae
دکتر مهرداد پرچمی عراقی
استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
Mehrdad Parchami Araghi
Assistant Professor of Plant Protection Research Institute of Iran Insect Taxonomy Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
Specialist: Diptera
Nickolas G.Kavallieratos
Professor Agricultural University Of Athens, Athens, Greece
Specialist: Braconidae, Aphidiinae
Olivera Petrovic Obradovic
Professor University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Belgrade, Serbia
Specialist: Hemiptera, Aphidoide
کارشناس
محمد ایزدی زاده
محمد ایزدی زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۳