درباره نشریه
ISSN:
2476-6879
eISSN:
2538-1563
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 1395
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمدامین بهرامی
سردبیر:
دکتر محمدامین بهرامی
مدیر اجرایی:
سمانه انتظاریان اردکانی
تلفن:
035-38209142
سایت اختصاصی:
mshsj.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، دفتر مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، ، کدپستی: 8915173160
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/22
مدیر مسئول
دکتر محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics
Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics
Shiraz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
غلامرضا احمدی طهرانی
کارشناس ارشد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Gholamreza Ahmadi Tehrani
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammad Reza Amiresmaili
Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر حسین ابراهیمی پور
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد سلامت
Hossein Ebrahimi Pour
Associate Professor School of Public Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics and Management
دکتر محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر امید براتی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Omid Barati
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محسن پاکدامن
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Mohsen Pakdaman
Associate Professor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سوگند تورانی
دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Sogand Tourani
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر ابراهیم جعفری پویان
استادیار دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
Ebrahim Jaafaripooyan
Associate Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Management Science and Health Economics
دکتر علی جنتی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ali Jannati
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر علی دهقانی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Ali Dehghani
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر علی محمد رنجبر
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Mohammad Ranjbar
Professor
Sharif University of Technology
محمد زارع زاده
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Mohammad Zarezade
Associate Professor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر ساناز زرگر
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Sanaz Zargar
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر سید حسام سیدین
استادیار دانشکده مدیریت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و تحقیقات اقتصاد
Seyyed Hesam Seyedin
Assistant Professor School of Health Management
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Research
دکتر میلاد شفیعی
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Milad Shafii
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
فریماه شمسی
مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Farimah Shamsi
Instructor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر منصور ظهیری
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mansoor Zahiri
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر روح الله عسکری
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Roohollah Askari
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مسعود فردوسی

Masoud Ferdosi

دکتر زهرا کاووسی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Kavosi
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمود موسی زاده
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahmood Moosazadeh
Associate Professor Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر راضیه منتظرالفرج
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Razieh Montazer Alfaraj
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammadreza Maleki
Professor School of Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر محمود نکویی مقدم
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahmoud Nekouei Moghadam
Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر امیراشکان نصیری پور
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Amir Ashkan Nasiripour
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health Services Management
دکتر محمدرضا میرجلیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Reza Mir jalili
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر علی وفایی نجار
استاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Ali Vafaee Najar
Professor Research Center for Social Factors Affecting Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
دکتر سودابه وطن خواه
استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Soudabeh Vatankhah
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر لیلا والی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Leila Vali
Assistant professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Hospital Administration
دکتر محمدرضا وفایی نسب
دانشیار مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Mohammad Reza Vafaeenasab
Associate Professor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
مریم نیک فرد
مریم نیک فرد

مدیر اجرایی
سمانه انتظاریان اردکانی
سمانه انتظاریان اردکانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱