درباره نشریه
ISSN:
2476-6879
eISSN:
2538-1563
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1395
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمدامین بهرامی
سردبیر:
دکتر حسین عامری
مدیر اجرایی:
سمانه انتظاریان اردکانی
تلفن:
035-38209142
سایت اختصاصی:
mshsj.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، دفتر مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، ، کدپستی: 8915173160
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/26
مدیر مسئول
دکتر محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت سلامت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor, School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics
Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر حسین عامری
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hossein Amery
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمد عرب
استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Arab
Professor, Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Sciences
دکتر ناهید حاتم
دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Nahid Hatam
School of Management and Medical Information
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر پیوند باستانی
دانشیار مدیریت و اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Peivand Bastani
Associate Professor, health care management and health economics
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services, health policy
دکتر امین ترابی پور

دکتر رامین روانگرد

Ramin Ravangard

دکتر محمدکاظم رحیمی زارچی

سارا جام برسنگ
سارا جام برسنگ
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر حسن جعفری
استادیار دکترای سیاست گذاری سلامت گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hassan Jafari
Assistant Professor, Department of Health Care Management, School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy
دکتر مرتضی عرب زوزنی

دکتر مراد علیزاده

شقایق وحدت

Shaghayegh Vahdat

دکتر سید مسعود موسوی

رشته تخصصی: سیاست گذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Seyed Masood Mousavi

Specialist: health policy, health care management
غلامرضا احمدی طهرانی
کارشناس ارشد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Gholamreza Ahmadi Tehrani
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammad Reza Amiresmaili
Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر حسین ابراهیمی پور
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد سلامت
Hossein Ebrahimi Pour
Associate Professor School of Public Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics and Management
دکتر امید براتی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Omid Barati
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محسن پاکدامن
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Mohsen Pakdaman
Associate Professor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم جعفری پویان
استادیار دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
Ebrahim Jaafaripooyan
Associate Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Management Science and Health Economics
دکتر علی جنتی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ali Jannati
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر علی محمد رنجبر
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Mohammad Ranjbar
Professor
Sharif University of Technology
محمد زارع زاده
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Mohammad Zarezade
Associate Professor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر ساناز زرگر
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Sanaz Zargar
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر میلاد شفیعی
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Milad Shafii
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
فریماه شمسی
مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Farimah Shamsi
Instructor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر روح الله عسکری
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Roohollah Askari
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مسعود فردوسی
استاد تمام مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اختلالات روان تنی، هیپنوتراپی
Masoud Ferdosi
Full Professor, Health Management and Economics Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Health Services Management, Psychosomatic Disorders, Hypnotherapy
دکتر راضیه منتظرالفرج
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی یزد
Razieh Montazeralfaraj
Associate Professor, health care management
دکتر محمود نکویی مقدم
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahmoud Nekouei Moghadam
Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر امیراشکان نصیری پور
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Amir Ashkan Nasiripour
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health Services Management
دکتر علی وفایی نجار
استاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Ali Vafaee Najar
Professor Research Center for Social Factors Affecting Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
دکتر لیلا والی
استادیار رشته مدیریت بهداشت و درمان، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
Leila Vali
Assistant Professor, Health care managemen, Health policy&Health Economic
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
Specialist: Hospital Administration
مدیر اجرایی
سمانه انتظاریان اردکانی
سمانه انتظاریان اردکانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷