درباره نشریه
ISSN:
2476-5686
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر جمال سلیمی
سردبیر:
دکتر جمال سلیمی
مدیرداخلی:
سیدجمال بارخدا
سایت اختصاصی:
trj.uok.ac.ir
نشانی:
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ، کدپستی: 1517566177
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/21
مدیر مسئول
دکتر جمال سلیمی
دانشیار دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی
Jamal Salimi
Associate Professor, University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Curriculum)
سردبیر
دکتر جمال سلیمی
دانشیار دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی
Jamal Salimi
Associate Professor, University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Curriculum)
هیات تحریریه
دکتر پروین احمدی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی
Parvin Ahmadi
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Educational Sciences - Curriculum
دکتر مجید علی عسگری
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Majid Aliasgari
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Curriculum studies
دکتر صمد ایزدی
دانشیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Samad Izadi
Associate Professor, University of Mazandaran
Specialist: Educational Science
دکتر علی حسینی خواه
استادیار دانشگاه خوارزمی
Ali Hoseinikhah
Assistant Professor, Kharazmi University
دکتر مهدی محمدی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی
Mehdi Mohammadi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Educational Sciences - Curriculum
دکتر محبوبه عارفی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mahboobeh Arefi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Nematollah Azizi
Professor, University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor, University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
دکتر سعید فرحبخش
دانشیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Saeed Farhbakhsh
Associate Professor, University of Lorestan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
دکتر عباس عباس پور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
Abbas AbbasPour
Professor, Allameh Tabataba'i University
دکتر نادر سلسبیلی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
Nader Salsabili
Associate Professor,
Specialist: Educational Sciences (Curriculum)
مدیرداخلی
سیدجمال بارخدا
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
Seyyed Jamal Barkhoda
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences - Educational Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۷