درباره نشریه
ISSN:
2476-6526
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر مهدی محمدبیگی
سردبیر:
دکتر شاهرخ محمدبیگی
دستیار سردبیر:
دکتر مهدی محمدبیگی
مدیرداخلی:
دکتر امیر امینیان طوسی
تلفن:
071-36308378
دورنگار:
071-36308378
سایت اختصاصی:
www.languageart.ir
نشانی:
شیراز، خیابان ایمان شمالی، کوچه 28/5، پلاک 81، ، کدپستی: 7186655568
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/16
صاحب امتیاز
دکتر مهدی محمدبیگی

رشته تخصصی: زبانشناسی تطبیقی
Mehdi Mohammad Beygi

Specialist: Comparative Linguistics
سردبیر
دکتر شاهرخ محمدبیگی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Shah Rokh Mohammadbeygi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دستیار سردبیر
دکتر مهدی محمدبیگی

رشته تخصصی: زبانشناسی تطبیقی
Mehdi Mohammad Beygi

Specialist: Comparative Linguistics
اعضای تحریریه
دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
دانشیار زبانشناسی
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
Zahra Abolhassani Chimeh
Associate Professor, Research & Development
Vladimir Ivanov
Professor
Specialist: Farsi language
دکتر سوسن جبری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی، نقد ادبی
Soussan Jabri
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities Sciences
Razi University
Specialist: Persian literature, narrative literature, literary criticism, popular literature, mystical literature
Jihad Hamdan
Jihad Hamdan
Professor
Specialist: English literature
Mbarek Hanoun
Mbarek Hanoun
Professor
Specialist: Linguistics
Mousa Sameh Rababah
Mousa Sameh Rababah
Professor
Specialist: Arabic language and Literature
دکتر اسحق رحمانی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Eshagh Rahmani
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Teaching Arabic as a Foreign Language, Arabic Language and Literature
دکتر رحمان صحراگرد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Rahman Sahra Gard
Professor
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
دکتر اکبر صیادکوه
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Akbar Sayyad Kooh
Professor
University of Shirazu
Hussein A. Obeidat
Hussein A. Obeidat
Associate Professor
Specialist: Linguistics
دکتر شاهرخ محمدبیگی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Shah Rokh Mohammadbeygi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Quran and Hadith Sciences
Olena Mazepova
Olena Mazepova
Associate Professor
Specialist: Philology
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
دکتر مرضیه یحیی پور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Marzieh Yahyapour
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
Mekhrinisso Nagzibekova
Mekhrinisso Nagzibekova
Professor
Specialist: Russian language and Literature
Grigoriy Tokarev
Grigoriy Tokarev
Professor
Specialist: Russian language
ویراستارفارسی
مریم نورنمایی
مریم نورنمایی
عضو انجمن زبانشناسی ایران
Maryam Nour Namaee
Member of Iranian Society of Linguistics
ویراستار انگلیسی
مریم نورنمایی
مریم نورنمایی
عضو انجمن زبانشناسی ایران
Maryam Nour Namaee
Member of Iranian Society of Linguistics
مدیرداخلی
دکتر امیر امینیان طوسی
دکتر امیر امینیان طوسی

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Amir Aminian Toosi

University of Shirazu
Specialist: English language and literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۳