درباره نشریه
ISSN:
2588-5243
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری میرداماد گرگان
مدیر مسئول:
احمد خواجه نژاد
سردبیر:
محمود اخوان مهدوی
دبیر تحریریه:
محمود اخوان مهدوی
صفحه آرا:
علی اکبر ترکمن
تلفن:
017-32426192
017-32426193
017-32426191
نشانی:
گرگان، بلوار شهید مفتح، موسسه فرهنگی میرداماد ، کدپستی: 4918945114
سایت اختصاصی:
www.fmirdamad.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۵