درباره نشریه
ISSN:
2645-5048
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1396/07/01
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی حصاری
سردبیر:
دکتر مرتضی حصاری
مدیر اجرایی:
خلیل الله بیک محمدی
مدیرداخلی:
حسن اکبری
سایت اختصاصی:
journal.richt.ir/mbp
تلفن:
021-66964065
دورنگار:
021-66964065
نشانی:
تهران، خیابان امام خمینی، خیابان باستیون، بن بست وکیل الدوله، پلاک 4، واحد 8 ، کدپستی: 1113855468
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/07
مدیر مسئول
دکتر مرتضی حصاری
دانشیار گروه باستان شناسی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Morteza Hessari
Associate Professor Archaeological Department
Isfahan University of Art
Specialist: Archaeology
سردبیر
دکتر مرتضی حصاری
دانشیار گروه باستان شناسی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Morteza Hessari
Associate Professor Archaeological Department
Isfahan University of Art
Specialist: Archaeology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا انیسی
دانشیارپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: مرمت بنا و بافت های تاریخی
Ali Reza Anisi
Associate professor of cultural heritage and tourism
Specialist: Restoration of buildings and historical textures
Reinhard Bernbeck
Reinhard Bernbeck
Professor
Specialist: Archaeology
Susan Pollock
Susan Pollock
Professor
Specialist: Archeology
Holly Pittman
Professor
Specialist: Art history
دکتر مرتضی حصاری
دانشیار گروه باستان شناسی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Morteza Hessari
Associate Professor Archaeological Department
Isfahan University of Art
Specialist: Archaeology
دکتر رضا رضالو
دانشیار گروه باستان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: باستان شناسی
Reza Rezalou
Associate Professor Archaeological Department
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Archeology
دکتر محمدابراهیم زارعی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Ebrahim Zarei
Professor Archaeological Department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology
Arkadiusz Soltysiak
Arkadiusz Soltysiak

Specialist: Bioarcheology
دکتر عباس مترجم
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
Abbas Motarjem
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeological , Archaeological prehistoric orientation
دکتر محمد مرتضایی
دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Mortezaei
Associate Professor of Heritage and Tourism Research
Specialist: Archaeological
دکتر یعقوب محمدی فر
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Yaghoob Mohamadifar
Professor Archaeological Department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology, Historical Archaeology, Archaeological orientation of the historical period
نیما نظافتی
استادیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: باستان سنجی
Nima Nezafati
Assistant Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geology and Geophysics
دکتر کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor Archaeological Department
University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
ویراستارفارسی
دکتر لیلا کردبچه

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Leila Kord Bacheh

Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
خلیل الله بیک محمدی
مدیر دفتر پژوهش و آموزش حوزه هنری استان همدان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Khalilollah Beik Mohammadi
Director of the Research and Education Department of Hamedan Province
Specialist: Archeology
مدیرداخلی
حسن اکبری

رشته تخصصی: باستان شناسی
Hasan Akbari

Specialist: Archeology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۶