درباره نشریه
ISSN:
2322-2301
eISSN:
2538-1571
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سید جواد ایرانبان
سردبیر:
دکتر سید محمد سیدحسینی
نشانی:
شیراز، کیلومتر 5، شهر صدرا، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، طبقه اول، اتاق شماره 115.
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/sjsm
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/17
مدیر مسئول
دکتر سید جواد ایرانبان
دانشیار واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Javad Iranban
Associate Professor Shiraz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
سردبیر
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
اعضای تحریریه
دکتر ابوالفضل کزازی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abolfazl Kazazi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Industrial Management
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
دکتر ناصر صنوبر
استاد تمام مدیریت ، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت
Naser Sanoubar
Full Professor, Management
University of Tabriz
Specialist: Management
دکتر سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi
Faculty of Management and Accounting
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
دکتر سید جواد ایرانبان
دانشیار واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Javad Iranban
Associate Professor Shiraz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
علی اکبر امین بیدختی
استاد مدیریت آموزشی
دانشگاه سمنان
Aliakbar Aminbeidokhti
Professor, educational administration
Semnan University
دکتر رضا رادفر
استاد گروه علمی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Radfar
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر فخرالدین معروفی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مدیریت
Fakhraddin Maroofi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Management
دکتر محمدعلی افشارکاظمی
دانشیار واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Mohammad Ali Afshar Kazemie
Associate Professor Shiraz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر حسین صفری
استاد
دانشگاه تهران
Hossein Safari
Professor
University of Tehran
دکتر ابوالفضل میرزازاده
استاد
دانشگاه خوارزمی
Abolfazl Mirzazadeh
Professor
Kharazmi University
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۸