درباره نشریه
ISSN:
2322-2301
eISSN:
2538-1571
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سید جواد ایرانبان
سردبیر:
دکتر سید محمد سیدحسینی
سایت اختصاصی:
sjsm.iaushiraz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/26
مدیر مسئول
دکتر سید جواد ایرانبان
دانشیار واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Javad Iranban
Associate Professor Shiraz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
سردبیر
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
اعضای تحریریه
دکتر ابوالفضل کزازی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abolfazl Kazazi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Industrial Management
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
دکتر ناصر صنوبر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت
Nasser Senoubar
Professor
University of Tabriz
Specialist: Management
دکتر سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi
Faculty of Management and Accounting
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
دکتر سید جواد ایرانبان
دانشیار واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Javad Iranban
Associate Professor Shiraz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر علی اکبر امین بیدختی
استاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Akbar Amin Beydokhti
Professor
Semnan University
Specialist: Management
دکتر رضا رادفر
استاد واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Radfar
Professor Shiraz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر فخرالدین معروفی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مدیریت
Fakhraddin Maroofi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Management
دکتر محمدعلی افشارکاظمی
دانشیار واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Mohammad Ali Afshar Kazemie
Associate Professor Shiraz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر حسین صفاری
استاد
دانشگاه تهران
Hossein Safari
Professor
University of Tehran
دکتر ابوالفضل میرزازاده
استاد
دانشگاه خوارزمی
Abolfazl Mirzazadeh
Professor
Kharazmi University
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۴