درباره نشریه
ISSN:
2717-3232
eISSN:
2251-8304
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر افسانه کرمستجی
سردبیر:
دکتر فرهاد قدیری صوفی
معاون سردبیر:
دکتر حسام علیزاده
مدیر اجرایی:
دکتر افشین پرویزپناه
مدیر اجرایی:
فریبا آذرکیش
نشانی:
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، کدپستی: 9797791197
تلفن:
076-55551973
دورنگار:
076-55559973
سایت اختصاصی:
iejm.hums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر افسانه کرمستجی
استادیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: باکتری شناسی پزشکی
Afsaneh Karmostaji
Assistant Professor Faculty of Paramedical Sciences
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
سردبیر
دکتر فرهاد قدیری صوفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Farhad Ghadiri Soufi
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
معاون سردبیر
دکتر حسام علیزاده
استادیار دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Hesam Alizade
Assistant Professor, Microbiology
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
اعضای تحریریه
دکتر مجید اسدی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: طب هسته ای و تصویربرداری مولکولی
Majid Asadi

Bushehr University of Medical Sciences
دکتر مریم سادات نبوی نیا

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: گروه فارماکوگنوزی
Maryam Sadat Nabavi Nia

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Department of Pharmacognosy
دکتر حمید شریفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Hamid Sharifi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologh
دکتر امید تیمورنژاد
دکتر امید تیمورنژاد

Omid Teymour Nejad
Ohio State University, Department of Veterinary Biosciences, Columbus, United States.
دکتر امیررضا دهقانیان
گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Amir Reza Dehghanian
Department of Pathology
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر خلیل کیمیافر
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی
Khalil kimia Far
Assistant Professor Faculty of Paramedical Sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health information management
دکتر عبدالعلی مشفع
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Abdol Ali Moshfe
Cellular and Molecular Research Center
Yasuj University of Medical Sciences
دکتر فاطمه شاعرزاده
دکتر فاطمه شاعرزاده

Fatemeh Shaer Zadeh
Department of Neuroscience, University of Florida College of Medicine and McKnight Brain Institute, Gainesville, Florida, United States.
دکتر فرهاد قدیری صوفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Farhad Ghadiri Soufi
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر افشین سمیعی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Afshin Samiei
Assistant professor Department of Immunology, Faculty of Medicine
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر فاطمه هندیجانی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Fatemeh Hendi Jani
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Biotechnology, Faculty of Pharmacy
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر پریوش داوودیان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Parivash Davoodian

Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر لاله حسنی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Laleh Hassani

Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر ابراهیم افتخار
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی،پژوهشکده سلامت،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس ایران
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Ebrahim Eftekhar
Associate Professor, Molecular Medicine Research Center,Hormozgan Health Institute
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
حسام غیاثوند
حسام غیاثوند

Hesam Ghiasvand
Post Doc Research Fellowship, Health Economics Group, University of Exeter, Exeter, United Kingdom
دکتر حسین فرشیدی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: قلب وعروق، آنژیوپلاستی
Hosein Farshidi
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular, Angioplasty
دکتر محمدمهدی اصلانی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه باکتریولوژی
Mohammad Mehdi Aslani
Professor of Pasteur Institute of Iran Department of Bacteriology
دکتر آذین علیزاده اصل

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Azin Alizadehasl

Iran University of Medical Sciences
نپتون سلطانی

Nepton Soltani

دکتر جلیل توکل افشاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Jalil Tavakkol Afshari
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
مجید اسدی شکاری
مجید اسدی شکاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Majid Asadi Shekaari
professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Histology
دکتر مصطفی قربانی

دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mostafa Ghorbani

Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر جواد اختری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Javad Akhtari
Department of Nanomedicine,Faculty of Medicine
Mazandaran University of Medical Sciences
فرناز زاهدی فرد
فرناز زاهدی فرد

Farnaz Zahedifard
Department of Parasitology, Biocev, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic
Specialist: Drug discovery and Evaluation unit
دکتر ساره دشتی
استادیار
Sareh Dashti
Assistant Professor
مدیر اجرایی
دکتر افشین پرویزپناه
دکتر افشین پرویزپناه

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Afshin Parviz Panah

Hormozgan University Of Medical Sciences
فریبا آذرکیش
فریبا آذرکیش

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Fariba Azarkish
Molecular Medicine Research Center, Hormozgan Health Institute,
Hormozgan University Of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۴