درباره نشریه
eISSN:
2251-8304
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر افسانه کرمستجی
سردبیر:
دکتر حسام علیزاده
معاون سردبیر:
دکتر جبرئیل شمس الدین
مدیر اجرایی:
دکتر رضا علی پور
مدیر اجرایی:
دکتر افشین پرویزپناه
ویراستار فنی:
دکتر سعید حسینی تشنیزی
ویراستار فنی:
دکتر امین رضا نیکپور
نشانی:
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، کدپستی: 9797791197
تلفن:
076-55551973
دورنگار:
076-55559973
سایت اختصاصی:
iejm.hums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/13
مدیر مسئول
دکتر افسانه کرمستجی
استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: باکتری شناسی پزشکی
Afsaneh Karmostaji
Assistant Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
ویراستار فنی
دکتر سعید حسینی تشنیزی
دکتر سعید حسینی تشنیزی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Saeed Hosseini Teshnizi
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر امین رضا نیکپور
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Amin Reza Nik Poor
Hormozgan University Of Medical Sciences
سردبیر
دکتر حسام علیزاده
استادیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Hesam hAli Zade
Assistant Professor, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
معاون سردبیر
دکتر جبرئیل شمس الدین
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Jebreil Shamseddin
Hormozgan University Of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر مجید اسدی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: طب هسته ای و تصویربرداری مولکولی
Majid Asadi
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر مریم سادات نبوی نیا
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: گروه فارماکوگنوزی
Maryam Sadat Nabavi Nia
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Department of Pharmacognosy
دکتر حمید شریفی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Hamid Sharifi
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologh
دکتر امید تیمورنژاد
دکتر امید تیمورنژاد
Omid Teymour Nejad
دکتر امیررضا دهقانیان
گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Amir Reza Dehghanian
Department of Pathology, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر خلیل کیمیافر
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی
Khalil kimia Far
Assistant Professor, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health information management
دکتر عبدالعلی مشفع
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Abdol Ali Moshfe
Cellular and Molecular Research Center, Yasuj University of Medical Sciences
دکتر فاطمه شاعرزاده
دکتر فاطمه شاعرزاده
Fatemeh Shaer Zadeh
دکتر فرهاد قدیری صوفی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Farhad Ghadiri Soufi
Associate Professor, Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر افشین سمیعی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Afshin Samiei
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر فاطمه هندیجانی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Fatemeh Hendi Jani
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر پریوش داوودیان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Parivash Davoodian
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر لاله حسنی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Laleh Hassani
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر ابراهیم افتخار
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Ebrahim Eftekhar
Associate Professor, Endocrine and Metabolism Research Center, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
مدیر اجرایی
دکتر رضا علی پور
دکتر رضا علی پور
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Reza Ali Poor
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر افشین پرویزپناه
دکتر افشین پرویزپناه
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Afshin Parviz Panah
Hormozgan University Of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۰