درباره نشریه
ISSN:
2645-7830
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس
مدیر مسئول:
دکتر اعظم رحمت آبادی
سردبیر:
دکتر حبیب زمانی محجوب
تلفن:
051-38595040 ، داخلی: 153
051-38544677
دورنگار:
051-38591116
سایت اختصاصی:
hccshia.ir
نشانی:
مشهد، انتهای دانش غربی، موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس، واحد پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/25
مدیر مسئول
دکتر اعظم رحمت آبادی

سردبیر
دکتر حبیب زمانی محجوب
دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Habib Zamani Mahjoub
Associate Professor, Department of Islamic History and Civilization, Institute of Theology and Islamic Studies
اعضای تحریریه
دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Private law
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر فاطمه جان احمدی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Fatemeh Jan Ahmadi
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: history of Islam
دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
دکتر حسن خرقانی
دانشیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hasan kharaghani
Associate Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حسین سوزنچی
استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده فرهنگ، علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: مطالعات خانواده؛ علوم اجتماعی؛ فلسفه
Hosein Souzanchi
Professor, Social Sciences
Baqir al-Olum University
دکتر هادی وکیلی
دانشیار حکمت معاصر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی
Hadi Vakili
Associate Professor, Contemporary Wisdom
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy
محمد میرزایی
استادیار علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Mohammad Mirzaee
Assistant Professor, Quranic sciences and hadith
Razavi Islamic Sciences University
جمیله علم الهدا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Alamolhoda
Associate Professor
Shahid Beheshti University
زهره صفاتی
زهره صفاتی

دکتر محمدعلی فتح اللهی
استادیار پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Ali Fathollahi
Assistant Professor, ihcs
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۵