درباره نشریه
ISSN:
2645-4882
eISSN:
2645-4874
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مدیر مسئول:
محمدحسین فلاح
سردبیر:
دکتر محمود صادق زاده
مدیر اجرایی:
دکتر امین نعیمی
تلفن:
035-38216782
نشانی:
یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی ، کدپستی: 8916871967
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jostarnameh
دورنگار:
035-38214813
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/09
مدیر مسئول
محمدحسین فلاح

Mohammad Hossein Fallah

سردبیر
دکتر محمود صادق زاده
مدیر گروه ادبیات
Mahmoud Sadeghzadeh

اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر دادبه
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ادبیات وفلسفه اسلامی، ادبیات فارسی، فلسفه و کلام
Ali Asghar Dad Beh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Literature and Philosophy
دکتر محمد غلامرضایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmadreza Yalameha
Full Professor, Literature
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
محمدکاظم کهدویی

رشته تخصصی: نظم و نثر فارسی
Mohammadkazem Kahdouei

دکتر عبدالرضا مدرس زاده
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abdolreza Modares Zadeh
Associate Professor, Persian Language and Literature
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی اکبر جباری
استاد تمام زبان انگلیسی-دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: Applied linguistics
Ali Akbar Jabbari
Full Professor, English department, Faculty of Languages & Literature
University of Yazd
Specialist: Second and Third language acquisition
دکتر سید محمد انوشه
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Seyedmohmmad Anooshe
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: English Language and Literature
دکتر آسیه ذبیح نیاعمران
دانشیار مرکز تفت
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Asieh Zabih Nia Omran
Associate Professor Taft Center
Payame Noor University
Specialist: Persian the literature
دکتر سید محمدباقر کمال الدینی
استاد مرکز یزد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mohammad Bagher Kamal e Dini
Professor Center of Yazd
Payame Noor University
Specialist: Persian literature
دکتر سیما صیادیان
استادیار واحد میبد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
sima sima
Associate Professor Maybad unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English Language and Literature
دکتر آنیتا لشکریان
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Anita Lashkaryan
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: English Language and Literature
دکتر ماندانا منگلی
استادیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Mandana Mngoli
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative literature
دکتر محمود صادق زاده
مدیر گروه ادبیات
Mahmoud Sadeghzadeh

مدیر اجرایی
دکتر امین نعیمی
عضو هیات علمی واحد یزد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Amin Naemi
Faculty member Yazd Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: teaching English
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۳