درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین فلاح
سردبیر:
دکتر محمود صادق زاده
مدیر اجرایی:
دکتر امین نعیمی
تلفن:
035-38216782
نشانی:
یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی ، کدپستی: 8916871967
سایت اختصاصی:
www.jostarnameh.ir
دورنگار:
035-38214813
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/18
مدیر مسئول
محمدحسین فلاح
دانشیار واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Hosein Fallah
Associate Professor, Yazd Branch,
Specialist: Psychology
سردبیر
محمود صادق زاده
دانشیار واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Sadeghzadeh
Associate Professor, واحد يزد,
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
علی اصغر دادبه
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ادبیات وفلسفه اسلامی، ادبیات فارسی، فلسفه و کلام
Ali Asghar Dad Beh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Literature and Philosophy
محمد غلامرضایی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
احمدرضا یلمه ها
استاد واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Reza Yalameha
Professor, Dehaghan Unit,
Specialist: Persian Language and Literature
محمدکاظم کهدویی
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Kazem Kahdooei
Professor, University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
عبدالرضا مدرس زاده
دانشیار واحد کاشان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abdolreza Modares Zadeh
Associate Professor, Kashan unit,
Specialist: Persian Language and Literature
علی اکبر جباری
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Ali akbar Jabbari
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: English Language and Literature
سیدمحمد انوشه
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Seyedmohmmad Anooshe
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: English Language and Literature
آسیه ذبیح نیاعمران
دانشیار مرکز تفت دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Asieh Zabih Nia Omran
Associate Professor, Taft Center, Payame Noor University
Specialist: Persian the literature
سیدمحمدباقر کمال الدینی
استاد مرکز یزد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mohammad Bagher Kamal e Dini
Professor, Center of Yazd, Payame Noor University
Specialist: Persian literature
سیما صیادیان
استادیار واحد میبد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
sima sima
Associate Professor, Maybad unit,
Specialist: English Language and Literature
آنیتا لشکریان
استادیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Anita Lashkaryan
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: English Language and Literature
ماندانا منگلی
استادیار واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Mandana Mngoli
Associate Professor, South Tehran Branch,
Specialist: Comparative literature
محمود صادق زاده
دانشیار واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Sadeghzadeh
Associate Professor, واحد يزد,
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
امین نعیمی
عضو هیات علمی واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Amin Naemi
Faculty member, Yazd Branch,
Specialist: teaching English
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳