درباره نشریه
ISSN:
2645-484X
eISSN:
2645-5161
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر جمالی
مدیر مسئول:
دکتر سیدعلی المدرسی
سردبیر:
دکتر سیدعلی المدرسی
مدیرداخلی:
مهندس عاطفه همتی
صفحه آرا:
محسن اقبالی
تلفن:
035-31872332
نشانی:
یزد، صفائیه، انتهای بلوار شهدای گمنام، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان طاهری، طبقه اول، انتشارات علمی ، کدپستی: 8916871967
دورنگار:
035-38214813
سایت اختصاصی:
www.jrors.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/26
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر جمالی
علی اکبر جمالی
سیدعلی المدرسی
دانشیار گروه سنجش ازدور و دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Seyed Ali Almodaresi
Associate Professor,
Specialist: Geomorphology
سردبیر
سیدعلی المدرسی
دانشیار گروه سنجش ازدور و دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Seyed Ali Almodaresi
Associate Professor,
Specialist: Geomorphology
هیات تحریریه
دکتر علی اکبر جمالی
علی اکبر جمالی
محمدحسین رامشت
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, School of Geography, University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
سیدکاظم علوی پناه
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyyed Kazem Alavipanah
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
علی سرکارگر
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: سنجش از دور
Ali Sarkargar
Faculty Member,
Specialist: remote sensing
غلامعلی مظفری
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
Gholamali Mozaffari
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Natural geography, climatology
محمدحسین سرایی
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohamad Hossein Saraei
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Geography and Urban Planning
احمد مزیدی
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Ahmad Mazidi
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: natural geography
سعید همایونی
استاد دانشگاه اتاوا
رشته تخصصی: جغرافیا
Saeid Homayouni
Professor, lecturer laboratory for applied Geomatics and GIS Science, university of Ottawa,
Specialist: geography
کریم نقدی
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: سنجش از دور
karim naghdi
Faculty Member,
Specialist: remote sensing
مجید رحیم زادگان
هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سنجش از دورسنجش از دور
Majid Rahimzadegan
Faculty Member, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: remote sensing
مصطفی خبازی
هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mostafa KHabbazi
Faculty Member, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Geomorphology
هومن لطیفی
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سنجش از دور، مدل سازی جنگل
Hooman Latifi
Assistant Professor, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Remote Sensing, Forest modeling
مهدی مطاق
Mahdi Motagh
Department of Geodesy and Remote Sensing, Helmholtz-Zentrum Potsdam,
Specialist: Geodesy and Remote Sensing
سیدعلی المدرسی
دانشیار گروه سنجش ازدور و دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Seyed Ali Almodaresi
Associate Professor,
Specialist: Geomorphology
سیدیعقوب ذوالفقاری فر
هیات علمی دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه فناوری مالزی
Sayyed Yaghoub Zolfegharifar
Faculty Member, Department of Geotechnics & Transportation Engineering,University Technology Malaysia,
ویراستارفارسی
الهه ممیزالاشجار
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Elahe Momayezolashjar
Specialist: English language translation
ویراستار انگلیسی
علی بلور
دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Ali Boloor
Department of Arts and Architecture,
Specialist: Urban Planning
صفحه آرا
محسن اقبالی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر
Mohsen Eghbali
Department of Computer software engineering,
Specialist: computer engineering
مدیرداخلی
عاطفه همتی
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اکتشاف معدن
Atefeh Hemmati
Specialist: mining exploration
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹