درباره نشریه
ISSN:
2645-484X
eISSN:
2645-5161
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مدیر مسئول:
دکتر سید علی المدرسی
معاون سردبیر:
دکتر سید علی المدرسی
مدیرداخلی:
مهندس عاطفه همتی
ویراستار فارسی:
الهه ممیزالاشجار
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی بلور
صفحه آرا:
محسن اقبالی
تلفن:
035-38214815
نشانی:
یزد، صفائیه، انتهای بلوار شهدای گمنام، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان طاهری، طبقه اول، انتشارات علمی ، کدپستی: 8916871967
دورنگار:
035-38214815
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jrors
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/14
مدیر مسئول
دکتر سید علی المدرسی
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی GIS سنجش از دور
S Ali Almodaresi
Full Professor, GIS
Yazd Branch, Islamic Azad University
Specialist: gis geomorphogy remote sensing
معاون سردبیر
دکتر سید علی المدرسی
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی GIS سنجش از دور
S Ali Almodaresi
Full Professor, GIS
Yazd Branch, Islamic Azad University
Specialist: gis geomorphogy remote sensing
اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر جمالی
دکتر علی اکبر جمالی

دکتر محمدحسین رامشت
استاد رشته جغرافیا دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, Geography department
University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyed Kazem Alavipanah
Full Professor, Department of RS and GIS
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر علی سرکارگر
هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: سنجش از دور
Ali Sarkargar
Faculty Member
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: remote sensing
دکتر غلامعلی مظفری
استاد آب و هواشناسی، گروه جغرافیا
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آب و هواشناسی
Gholamali Mozaffari
Professor, geography department, yazd university
University of Yazd
Specialist: climatology
دکتر محمدحسین سرائی
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mohammad Hossein Saraei
Full Professor, Geography & urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography & urban planning
دکتر احمد مزیدی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Ahmad Mazidi
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: natural geography
دکتر سعید همایونی
استاد دانشگاه اتاوا
رشته تخصصی: جغرافیا
Saeid Homayouni
Professor lecturer laboratory for applied Geomatics and GIS Science, university of Ottawa
Specialist: geography
دکتر کریم نقدی
هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: سنجش از دور
karim naghdi
Faculty Member
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: remote sensing
دکتر مجید رحیم زادگان
دانشیار گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سنجش از دورسنجش از دور
Majid Rahimzadegan
Associate Professor, Water resources engineering and management
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: remote sensing
دکتر مصطفی خبازی
هیات علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mostafa KHabbazi
Faculty Member
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Geomorphology
دکتر هومن لطیفی
دانشیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سنجش از دور، مدل سازی جنگل
Hooman Latifi
Associate Professor, Faculty of Geodesy and Geomatics Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Remote Sensing, Forest modeling
Mahdi Motagh
Department of Geodesy and Remote Sensing, Helmholtz-Zentrum Potsdam
Specialist: Geodesy and Remote Sensing
دکتر سید علی المدرسی
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی GIS سنجش از دور
S Ali Almodaresi
Full Professor, GIS
Yazd Branch, Islamic Azad University
Specialist: gis geomorphogy remote sensing
دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر
استادیار گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران(syzoalfeghary@gmail.com).
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
رشته تخصصی: مهندسی عمران، ژئوتکنیک، ژئوتکنیک زیست محیطی، مهندسی مکانیک، مهندسی محیط زیست، ایمنی و محیط زیست(HSE)
Sayyed Yaghoub Zolfegharifar
Assistant Professor, Civil Engineering Department, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
Yasuj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Civil Engineeting, Mechanical Engineeringt, Geotechnics, HSE
ویراستار فارسی
الهه ممیزالاشجار

رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Elahe Momayezolashjar

Specialist: English language translation
ویراستار انگلیسی
دکتر علی بلور
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Ali Boloor
Department of Arts and Architecture
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban Planning
صفحه آرا
محسن اقبالی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار، کامپیوتر، فنی مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر
Mohsen Eghbali
Masters Student, Islamic Azad University, Yazd Branch
Yazd Branch, Islamic Azad University
Specialist: computer engineering
مدیرداخلی
مهندس عاطفه همتی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اکتشاف معدن
Atefeh Hemmati

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: mining exploration
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰