درباره نشریه
eISSN:
2645-7229
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر روزبه دبیری
مدیر مسئول:
دکتر روزبه دبیری
سردبیر:
دکتر روزبه دبیری
مدیرداخلی:
علیرضا علیزاده مجدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر جواد غلامی
ویراستار فنی:
علیرضا ناصری
تلفن:
041-36661065
نشانی:
تبریز، کوی باغمیشه، شیت 1، خیابان گلستان، برج طلوع، طبقه اول، پلاک 3 ، کدپستی: 5155985365
سایت اختصاصی:
www.arce.ir
تلفن همراه:
09141161400
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/01
صاحب امتیاز
دکتر روزبه دبیری
استادیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Rouzbeh Dabiri
Assistant Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geotechnical Engineering
مدیر مسئول
دکتر روزبه دبیری
استادیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Rouzbeh Dabiri
Assistant Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geotechnical Engineering
سردبیر
دکتر روزبه دبیری
استادیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Rouzbeh Dabiri
Assistant Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geotechnical Engineering
اعضای تحریریه
دکتر روزبه دبیری
استادیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Rouzbeh Dabiri
Assistant Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geotechnical Engineering
دکتر صمد دیلمقانی
استاد دانشکده فنی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران
Samad Dil Meghani
Professor Technical College
University of Tabriz
Specialist: Ph.D. of Civil Engineering
دکتر وحید نورانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئومورفولوژی
Vahid Noorani
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
دکتر مسعود حاجیعلیلو
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Masoud Hajialilue
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Ph.D. of Geotechnical Engineering
دکتر هوشنگ کاتبی
دانشیار مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Hooshang Katebi
Associate Professor, Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Ph.D. of Geotechnical Engineering
دکتر سید شهاب الدین یثربی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک، خاک و پایه
Shahaboddin Yasrebi
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Ph.D. of Geotechnical Engineering, Soil and Foundation
دکتر سیامک طلعت اهری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- سازه
Siamak Talatahari
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Ph.D. of Structural Engineering
دکتر حامد علی پور بنایی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamed Alipour Benaei
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Photonic Engineering
دکتر مهدی مخبری
دانشیار عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
Mehdi Mokhberi
Associate Professor, Civil Engineering
Estahban Branch, Islamic Azad University
Specialist: Geotechnical Engineering
دکتر فریبا بهروز سرند
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Fariba Behrouz Sarand
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geotechnical Engineering, Civil Engineering
دکتر لیلا حسین زاده
استادیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Leila Hossein Zadeh
Assistant Professor Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر سینا کورهلی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Sina Kourehli
Department of Civil Engineering
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Structural Engineering
دکتر بابک گلچین
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Babak Golchin
Assistant Professor Department of Civil Engineering
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Transportation and Highway Engineering
احد باقرزاده خلخالی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ahad Bagherzadeh Khalkhali
Assistant Professor Department of Geotechnical Engineering,
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geotechnical Engineering
دکتر نوید گنجیان
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Navid Ganjian
Assistant Professor Department of Geotechnical Engineering
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geotechnical Engineering
دکتر سینا فردمرادی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Sina Fard Moradi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water and Resource Management
غلامرضا عندلیب

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Gholamreza Andalib

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water and Hydraulic Structural Engineering
لاریسا خدادادی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Larissa Khodadadi
Department of Electronic
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Control Engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر جواد غلامی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholami Javad
Professor, English
University of Urmia
Specialist: TESOL, Applied Linguistics
ویراستار فنی
علیرضا ناصری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Alireza Naseri
Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
Central Office, Islamic Azad University
مدیرداخلی
علیرضا علیزاده مجدی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
Alireza Alizadeh Majdi
Assistant Professor
Tabriz Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۰