درباره نشریه
eISSN:
2676-511X
دوره انتشار:
ماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر علی قربانی
مدیر مسئول:
دکتر علی قربانی
سردبیر:
دکتر علی قربانی
مدیر اجرایی:
مهندس فاطمه شوکتی گورابی
نشانی:
تهران، میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، پلاک 146، واحد 6 ، کدپستی: 1564876133
دورنگار:
021-77657908
تلفن:
021-88027579
سامانه پیام کوتاه:
88027579
سایت اختصاصی:
www.cpjournals.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/27
صاحب امتیاز
دکتر علی قربانی
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران مدیریت ساخت
Ali Ghorbani
Assistant Professor
Specialist: Civil Engineering Construction Management
مدیر مسئول
دکتر علی قربانی
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران مدیریت ساخت
Ali Ghorbani
Assistant Professor
Specialist: Civil Engineering Construction Management
سردبیر
دکتر علی قربانی
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران مدیریت ساخت
Ali Ghorbani
Assistant Professor
Specialist: Civil Engineering Construction Management
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا قاسمی
استاد ، پژوهشکده علوم زمین
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زمین ساخت، مهندسی عمران
Mohammad Reza Ghassemi
Professor , Institute of Earth Sciences
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Civil Engineering
دکتر بهروز حسنی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه، مهندسی مکانیک
Behrouz Hasani
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مجید قلهکی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Majid Gholhaki
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Semnan University
Specialist: Civil Engineering
دکتر امین قربانی
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Amin Ghorbani
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Civil Engineering
دکتر حسین نادرپور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی سازه / زلزله
Hosein Naderpour
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Semnan University
Specialist: Structural/Earthquake Engineering
دکتر مریم قربانی

رشته تخصصی: مهندسی معماری
Maryam Ghorbani

Specialist: Architectural Engineering
دکتر مهدی محرمی
استادیار واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی عمران مدیریت ساخت
Mehdi Moharrami
Assistant Professor Damavand unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Civil Engineering Construction Management
مدیر اجرایی
مهندس فاطمه شوکتی گورابی

رشته تخصصی: مهندسی عمران
Fatemeh Shokati Goorabi

Specialist: Civil Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۵