درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
بنیاد ایرانشناسی
مدیر مسئول:
دکتر محمد بهرام زاده
سردبیر:
دکتر حکمت الله ملاصالحی
مدیرداخلی:
دکتر مسعود دادبخش
صفحه آرا:
مونیکا طوسی
تلفن:
021-88608925
دورنگار:
021-88608922
نشانی:
تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، بنیاد ایران شناسی ، کدپستی: 1437835859
سایت اختصاصی:
iran-mag.iranology.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/23
مدیر مسئول
دکتر محمد بهرام زاده
استادیار بنیاد ایرانشناسی
Mohammad Bahramzadeh
Assistant Professor of Iranian Studies Foundation
سردبیر
دکتر حکمت الله ملاصالحی
دانشیار دانشکده باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Hekmatollah Mollasalehi
Associate Professor Faculty of Archeology
University of Tehran
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
اعضای تحریریه
دکتر مهری باقری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mehri Bagheri
Professor Persian literature group
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ناصر تکمیل همایون
استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Naser Takmil Homayoon
Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: social Sciences
دکتر محمود جعفری دهقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستان
Mahmoud Jafari Dehaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: mCulture and ancient languages
دکتر زهره زرشناس
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایرانی
Zohreh Zarshenas
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Ancient languages, Iranian culture and ancient languages
دکتر سید فتح الله مجتبایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر حکمت الله ملاصالحی
دانشیار دانشکده باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Hekmatollah Mollasalehi
Associate Professor Faculty of Archeology
University of Tehran
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
دکتر محمد بهرام زاده
استادیار بنیاد ایرانشناسی
Mohammad Bahramzadeh
Assistant Professor of Iranian Studies Foundation
دکتر محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
ویراستارفارسی
زهره دولتی
زهره دولتی

مدیرداخلی
دکتر مسعود دادبخش
پژوهشگر واحد پژوهش
بنیاد ایران شناسی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Masoud Dadbakhsh
Researcher, Research section
بنیاد ایران شناسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۱