درباره نشریه
ISSN:
2645-6427
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
شاپور فرهنگ پور
مدیر مسئول:
شاپور فرهنگ پور
مدیرداخلی:
سیدرضا موسوی
نشانی:
اهواز، خیابان طالقانی، نبش فردوسی، شماره 84 ، طبقه دوم، واحد 4
تلفن:
061-32213929
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/16
صاحب امتیاز
شاپور فرهنگ پور
شاپور فرهنگ پور
مدیر مسئول
شاپور فرهنگ پور
شاپور فرهنگ پور
ویراستار انگلیسی
افشین دوباش
افشین دوباش
آزیتا اسدی
آزیتا اسدی
مدیرداخلی
سیدرضا موسوی
سیدرضا موسوی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۴
تعداد مطالب دارای متن
۴