درباره نشریه
eISSN:
2676-2943
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر نجف لکزایی
سردبیر:
دکتر منصور میراحمدی
مدیر اجرایی:
علی میرعرب
مدیرداخلی:
دکتر محمود فلاح
سایت اختصاصی:
jips.isca.ac.ir
تلفن:
025-31153816
025-31151327
نشانی:
قم، میدان شهدا، خیابان معلم، دفتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/07
مدیر مسئول
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
اعضای تحریریه
دکتر احمد واعظی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Ahmad Vaezi
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Contemporary Philosophy, Philosophy
Oliver Scharbrodt
Professor Department of Theology and Religion, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham
Specialist: Theology and Religion, Islamic Studies, Modern Islam, Muslims in Europe, Shia Islam, Sufism, Islamic messianism
Parviz Morewedge
Professor Department of History and Philosophy, SUNY Old Westbury
Specialist: History and Philosophy
دکتر محمد پزشگی
دانشیار فلسفه سیاسی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: اندیشه سیاسی، روش شناسی سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Pezeshgi
Associate Professor, Political Philosophy
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: Political ideas, political methodology, political sociology
Arshi Khan
Professor Department of Political Science, Aligarh Muslim University, Aligarh, UP, India
Specialist: Political Science, Democracy, Federalism, Minority Rights, Conflict Resolution and International Relations
دکتر سید خلیل طوسی

Sayed Khalil Tusi
Institute of Humanity and Cultural Studies, London
دکتر جلال درخشه
استاد تمام علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Dorakhshah
Full Professor, Political Science
Specialist: political science
دکتر علی اکبر علیخانی
دانشیار دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی ، مطالعات منطقه ای
Ali Akbar Alikhani
Associate Professor, World Studies Faculty
University of Tehran
Specialist: political science, Regional Studies
مدیر اجرایی
علی میرعرب
استادیار اشاعه اطلاعات و تبادل دانش
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: انتشار اطلاعات و دانش
Ali Mirarab
Assistant Professor, Information Dissemination and Knowledge Exchange
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: Information and Knowledge Dissemination
مدیرداخلی
دکتر محمود فلاح

رشته تخصصی: علوم سیاسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶