درباره نشریه
ISSN:
2588-3852
eISSN:
2588-6789
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر حسین خزیمه نژاد
سردبیر:
دکتر ابوالفضل اکبرپور
مدیرداخلی:
مهدی امیرآبادی زاده
تلفن:
056-32254041
نشانی:
بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی ، کدپستی: 9717434765
سایت اختصاصی:
jaaq.birjand.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/10
مدیر مسئول
دکتر حسین خزیمه نژاد
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
Hossain Khozaeymehnejad
Associate Professor School of Agriculture
University of Birjand
سردبیر
دکتر ابوالفضل اکبرپور
دانشیار دانشکده مهندسی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Abolfazl Akbarpoor
Associate Professor Faculty of Engineering
University of Birjand
Specialist: Civil Engineering
اعضای تحریریه
دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
دکتر بیژن قهرمان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Bijan Ghahreman
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران-هیدرولوژی و منابع آب
Abolfazl Mosaedi
Professor, Water Science and Engineering Department
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering-Hydrology and Water Resources Engineering
دکتر عباس خاشعی سیوکی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: علوم مهندسی آبیاری و زهکشی
Abbas Khashei Siuki
Associate Professor School of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering Sciences
دکتر علی شهیدی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
Ali Shahidi
Associate Professor School of Agriculture
University of Birjand
دکتر جواد میکانیکی
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Javad Mikaniki
Associate Professor, Geography Department
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر کوروش محمدی
دانشیار
Korosh Mohammadi
Associate Professor
دکتر غلامرضا میراب شبستری
دانشیار گروه زمین شناسی - دانشکده علوم
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی - زمین شناسی نفت
Gholamreza Mirab Shabestari
Associate Professor, Department of Geology - Faculty of Sciences
University of Birjand
Specialist: Sedimentology and Sedimentary Petrology - Petroleum Geology
دکتر مهدی کوچک زاده
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
Mehdi Kouchakzadeh
Associate Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
دکتر علی اصغر سمسار یزدی
استادیار پژوهشی وزارت نیرو
Ali Asghar Semsar Yazdi
Assistant Professor of Research, Ministry of Energy
دکتر حسین خزیمه نژاد
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
Hossain Khozaeymehnejad
Associate Professor School of Agriculture
University of Birjand
مدیرداخلی
مهدی امیرآبادی زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۶