درباره نشریه
ISSN:
2538-3450
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
مدیر مسئول:
مجتبی نسب
سردبیر:
رضا اسدی فرد
صفحه آرا:
سیمین رفیع پور لنگرودی
سایت اختصاصی:
www.ijlk.ir
تلفن:
021-63103453
صندوق پستی:
344 - 14565
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۹