درباره نشریه
ISSN:
2538-3450
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
مدیر مسئول:
مجتبی نسب
سردبیر:
رضا اسدی فرد
ویراستار فارسی:
زینب زرینچه
صفحه آرا:
سیمین رفیع پور لنگرودی
سایت اختصاصی:
www.ijlk.ir
تلفن:
021-63103453
صندوق پستی:
344 - 14565
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۳