درباره نشریه
ISSN:
2228-7396
eISSN:
2345-2331
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر حمید ماجدی
سردبیر:
دکتر فرح حبیب
مدیرداخلی:
دکتر مریم قلمبر دزفولی
نشانی:
تهران، پونک، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان کتابخانه مرکزی،طبقه سوم ، کدپستی: 1477893855
صندوق پستی:
775-14515
تلفن:
021-44861681 ، داخلی: 5320
021-44861682 ، داخلی: 5320
سایت اختصاصی:
ijaud.srbiau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/14
مدیر مسئول
دکتر حمید ماجدی
دانشیار دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamid Majedi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر فرح حبیب
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: معماری
Farah Habib
Associate Professor Faculty of Architecture and Urban Development Science and Research Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
دکتر مجید عباسپورطهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
Gabriele Corsani
Professor
دکتر داراب دیبا
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر، معماری و شهرسازی
Darab Diba
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Art, Architecture and Urban Development
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر ایرج اعتصام
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Iraj Etesam
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر فرح حبیب
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: معماری
Farah Habib
Associate Professor Faculty of Architecture and Urban Development Science and Research Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر حسن لقایی
دانشیار
دانشگاه تهران
Hasan Laghai
Associate Professor
University of Tehran
Nigel Harris
Professor
دکتر حمید ماجدی
دانشیار دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamid Majedi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Micheal Mattingly

Babar Mumtaz
Professor
Patrick Mc Auslan
Professor
دکتر رامین کیوانی
استاد
Ramin Keivani
Professor
دکتر جعفر نوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jafar Nouri
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Science and Management
Suha Ozkan

Patrick Wakely
Professor
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor College of Urban Planning Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
مدیرداخلی
دکتر مریم قلمبر دزفولی
استادیار
Maryam Ghalam Bar Dezfooli
Assistant Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۰