درباره نشریه
ISSN:
2322-2646
eISSN:
2588-4638
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی بذر ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن عصاره
سردبیر:
دکتر رضا توکل افشاری
مدیرداخلی:
دکتر آیدین حمیدی
کارشناس فنی:
مجید صمیمی نژاد
تلفن:
026-32754077
تلفن همراه:
09362648621
09362648621
سایت اختصاصی:
ijsst.areeo.ac.ir
نشانی:
کرج، بلوار نبوت، نبش خیابان کلکسیون، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ایران، طبقه دوم.
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/04
مدیر مسئول
دکتر محمدحسن عصاره
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سلول های گیاهی، کشت بافت، بذر و نهال، بیوتکنولوژی
Mohammad Hasan Asareh
Professor of Forests and Rangelands Research Institute Research Institue of Forests and Rangelands
Specialist: Plant cell, Tissue culture, Seed and seedlings, biotechnology
سردبیر
دکتر رضا توکل افشاری
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی بذر
Reza Tavakkol Afshari
Professor Department of Agronomy, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Seed Physiology
اعضای تحریریه
دکتر مسعود احمدزاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Massoud Ahmadzadeh
Professor Germany
University of Tehran
Specialist: Biological Control of Plant Diseases
دکتر فرزاد شریف زاده
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Farzad Sharifzadeh
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seed science, Plant Physiology
دکتر مریم شهبازی
استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Maryam Shah Bazi
Assistant Professor of Biotechnology Research Center
Specialist: Biology-Plant Physiology
دکتر رضا معالی امیری
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Reza Maali Amiri
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
دکتر حمید مدنی
دانشیار زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Madani
Associate Professor, Agriculture
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: Crop physiology
دکتر دانیال کهریزی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
Danial Kahrizi
Professor
Razi University
دکتر مجتبی دلشاد
دانشیار گروه علوم مهندسی باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها/ تولید گلخانه ای/ سیستم هایدروپونیک، علوم باغبانی
Mojtaba Delshad
Associate Professor College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences
امیرعلی خدام زاده

Ebrahim M. Khah

مدیرداخلی
دکتر آیدین حمیدی
استادیار موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Aydin Hamidi
Assistant Professor seed and plant improvement institute
Specialist: Ecology of Crops
کارشناس فنی
مجید صمیمی نژاد
مجید صمیمی نژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۱