درباره نشریه
ISSN:
2645-5560
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
پیمان مهستی شتربانی
سردبیر:
دکتر افشین آخوندزاده بستی
مدیر اجرایی:
دکتر حسن حامدی
نشانی:
تهران، بلوار سیمون بولیوار، بلوار دانشگاه، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و فناوری های پزشکی، دفتر مجله، کدپستی: ، کدپستی: 14777893855
تلفن:
021-44865179
021-44865180
021-44865181
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/fh
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/18
مدیر مسئول
پیمان مهستی شتربانی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Peyman Mahasti
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Food
سردبیر
دکتر افشین آخوندزاده بستی
استاد
دانشگاه تهران
Afshin Akhond Zadeh
Professor
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر افشین آخوندزاده بستی
استاد
دانشگاه تهران
Afshin Akhond Zadeh
Professor
University of Tehran
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر زهرا امام جمعه
استاد تمام صنایع غذایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، نانوتکنولوژی
Zahra Emamdjomeh
Full Professor, Food Science and Engineering
University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food process engineering, Nanotechnology
دکتر سید علی کشاورز
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Ali Keshavarz
professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه و بیوشیمی
Abolghassem Jazayery
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition and Biochemistry
دکتر محمد نواب
استاد
رشته تخصصی: پزشکی
Mohammad Navab
Professor
Specialist: Medicine
Nahla Hwalla
Professor
Specialist: Human Nutrition
Omar Obeid
Human Nutrition, Faculty of Agricultural & Food Science, American University of Beirut, Beirut, Lebanon
Imad Toufeili
professor Faculty of Agricultural & Food Science, American University of Beirut, Beirut, Lebanon
دکتر مجید کاراندیش
مرکز تحقیقات دیابت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Majid Karandish
Diabetes Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Fauziah Othman
professor Department of Human Anatomy, Faculty of Medicine & Health Sciences, University Putra Malaysia, Selangor, Malaysia
دکتر شهریار اقتصادی
استاد دانشکده علوم و فناوری های پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: تغذیه
Shahriar Eghtesadi
Professor Faculty of Medical Sciences and Technologies
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nutrition
Nancy R Hudson
professor Academic Coordinator Emerita, Department of Nutrition, University of California Davis, CA, USA; Nagoya University of Arts and Sciences in Japan.
دکتر مریم فروید

Maryam Farvid
Department of Global Health and Population, School of Public Health, University of Harvard,
دکتر عسل عطایی جعفری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Asal Ataie Jafari
Assistant professor Department of Nutrition, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Nutrition
بهفرید قلندری
Department of Medical Nanotechnology
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Behafarid Ghalandari

Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Medical Nanotechnology
آریو موحدی
استادیار Department of Nutrition
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Ariyo Movahedi
Assistant professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nutrition
دکتر بهنود عباسی
استادیار تست
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Behnood Abbasi
Assistant Professor, test
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر حسن حامدی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hassan Hamedi
Assistant professor Department of Food Safety and Hygiene, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Nutrition and Food Hygiene
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶