درباره نشریه
ISSN:
2654-4580
eISSN:
2645-4068
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمود نوری شادکام
سردبیر:
مهتا مظاهری
نشانی:
یزد، صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان شهید محمد کاظم مسعودی، مرکز تحقیقات سلامت ماددر و نوزاد
تلفن:
035-31833734
تلفن همراه:
09156079390
سایت اختصاصی:
wjpn.journalonweb.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/10
مدیر مسئول
دکتر محمود نوری شادکام
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mahmoud Nouri Shadkam
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
سردبیر
مهتا مظاهری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: ژنتیک
Mahta Mazaheri
Assistant professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Mohammad Hosein Lookzadeh
Mohammad Hosein Lookzadeh
Mother and Newborn Health Research Center, Shahid Sadoughi Hospital
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Neonatologist
راضیه فلاح
راضیه فلاح

دکتر مهتاب اردویی
دانشیار مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mahtab Ordooei
Associate Professor Hematology and oncology Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
فرزاد فردوسیان
فرزاد فردوسیان

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Farzad Ferdosian
Department of Pediatrics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Subspecialist of Pediatric Infectious Disease
نسرین بهنیان فر
نسرین بهنیان فر

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Nasrin Behnianfar
Department of Pediatrics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Immunologist
راضیه سعادت طباطبایی
راضیه سعادت طباطبایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Razieh Sadat Tabatabaee
Department of Obstetrics and Gynecology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Perinatologist
Mahdieh Mojibian
Mahdieh Mojibian
Department of Obstetrics and Gynecology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Gynecologist
دکتر مهرداد شکیبا
استادیار گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mehrdad Shakiba
Assistant Professor Department of Pediatrics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر مسعود میرزایی
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Masoud Mirzaei
Associate Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
مجید افلاطونیان
مجید افلاطونیان

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Majid Aflatoonian
Department of Pediatrics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Gastroenterologist
علیرضا جناب زاده
علیرضا جناب زاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Alireza Jenabzadeh
Department of Pediatric Oncology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Oncologist
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵