درباره نشریه
ISSN:
2676-232X
eISSN:
2588-2880
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
آکادمی پندار
سردبیر:
دکتر احد اوریا
مدیر اجرایی:
دکتر فرزاد ناصری
ویراستار انگلیسی:
علی بهنود
ویراستار انگلیسی:
Hui Yao
ویراستار انگلیسی:
امید حبیب زاده بیگ درویش
ویراستار انگلیسی:
Ali Golsoorat Pahlaviani
سایت اختصاصی:
www.jcema.com
تلفن:
021-66176087
021-77240112
تلفن همراه:
09120256605
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/02
سردبیر
دکتر احد اوریا

موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی
Ahad Ouria
Department of Civil Engineering
Moghadas Ardabili Institute of Higher Education
اعضای تحریریه
دکتر حمید بهبهانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Hamid Behbahani
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Francesco Tornabene

Specialist: Theory of Plates & Shells, Generalized Differential Quadrature Method & Finite Element Method, Piezoelectric and Orthotropic Materials
Jamal M Khatib
Civil Engineering, University of Wolver Hampton, Wolver Hampton, United Kingdom.
Dintie S. Mahamah
Director, Environmental Engineering Chair, Civil Engineering, Washington State University, USA.
مهدی بابایی

دانشگاه زنجان
Mehdi Babaei
Department of Civil Engineering,
University of Zanjan
احد باقرزاده خلخالی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ahad Bagherzadeh Khalkhali
Assistant Professor Department of Geotechnical Engineering,
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geotechnical Engineering
Michele Iervolino
Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Aversa, Italy.
علی نقی دهقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Ali Naghi Dehghan
Mining Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Chia Cheng Tsai
Department of Marine Environmental Engineering, National Kaohsiung Marine University, Kaohsiung, Taiwan
محسن عظیمی

Mohsen Azimi
Department of Civil Engineering, North Dakota State University (NDSU), Fargo, ND, USA
علیرضا سرکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Alireza Sarkar
Department of Civil Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
ویراستار انگلیسی
علی بهنود

Ali Behnood
Department of Civil Enginering, Transportation Economics and Safety, Lyles School of Civil Engineering, Purdue University, USA.
Hui Yao
College of Metropolitan Transportation, Beijing University of Technology, China.
امید حبیب زاده بیگ درویش

Omid Habibzadeh Bigdarvish
University of Texas at Arlington, Department of Civil Engineering, 416 Yates St., Nedderman Hall 236, Arlington, TX 76010, USA
Ali Golsoorat Pahlaviani
Department of Civil Engineering
Central Office, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
دکتر فرزاد ناصری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Farzad Naseri
Department of civil engineering
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۰