درباره نشریه
ISSN:
2676-685X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه لرستان
مدیر مسئول:
دکتر علی غلامی فرد
سردبیر:
دکتر علی غلامی فرد
سردبیر:
Christopher C. Tudge
مدیرداخلی:
دکتر وحید سپهوند
صفحه آرا:
دکتر سید سجاد سهرابی
سایت اختصاصی:
jad.lu.ac.ir
تلفن همراه:
09177822616
تلفن:
066-33120064
نشانی:
خرم آباد، اتوبان تهران - خرم آباد، دانشگاه لرستان ، کدپستی: 6815144316
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/30
مدیر مسئول
دکتر علی غلامی فرد

دانشگاه لرستان
Ali Gholamifard
Department of Biology, Faculty of Sciences
University of Lorestan
Specialist: Zoology (Animal Diversity)
سردبیر
دکتر علی غلامی فرد

دانشگاه لرستان
Ali Gholamifard
Department of Biology, Faculty of Sciences
University of Lorestan
Specialist: Zoology (Animal Diversity)
Christopher C. Tudge
Christopher C. Tudge
Associate Professor Department of Biology, College of Arts & Sciences, American University, Washington, D.C., USA
Specialist: Crustacean Biology
اعضای تحریریه
Csaba Csuzdi
professor Csaba Csuzdi does research in Linnaean Taxonomy, Systematics (Taxonomy) and Zoology. Their current project is 'Earthworm fauna of the East-Mediterranean.'
Specialist: Zoology (Annelidology)
دکتر شیدخت حسینی

دانشگاه شیراز
Shidokht Hosseinie
Department of Biology, College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Entomology
Martin Husemann
Center of Natural History, Zoological Museum, Hamburg University, Hamburg, Germany
Specialist: Phylogeny (Population Genetics)
دکتر شهریار جعفری
دانشیار
دانشگاه لرستان
Shahriar Jafari
Associate Professor Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture
University of Lorestan
Specialist: Acarology
دکتر حسن نایب زاده
دانشیار پاتوبیولوژی
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: انگل شناسی
Hassan Nayebzadeh
Associate Professor, Pathobiology
University of Lorestan
Specialist: Parasitology
Oldrich Nedved
Associate Professor University of South Bohemia, Faculty of Science, ?eské Bud?jovice, Czech Republic
Domenico Otranto
professor Department of Veterinary Medicine, University of Bari, Bari, Italy
Specialist: Animal and Human Parasitic Diseases
جهانشیر شاکرمی
استاد گیاهپزشکی گروه گیاهپزشکی دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: گیاهپزشکی
Jahanshir Shakarami
Professor, Department of plant protection
University of Lorestan
Specialist: Plant protection
Christopher C. Tudge
Christopher C. Tudge
Associate Professor Department of Biology, College of Arts & Sciences, American University, Washington, D.C., USA
Specialist: Crustacean Biology
Ersen Aydın Yağmur
Associate Professor Ala?ehir Vocational School, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey
Specialist: Zoology (Arachnology)
Steven Clement Anderson
professor Department of Biological Sciences, University of the Pacific, Stockton, California, USA
Specialist: Herpetology
Pierre Olivier Antoine
professor Institute of Evolutionary Sciences, Montpellier (ISEM), France
Specialist: Paleobiology (Vertebrates)
Aaron M. Bauer
professor Department of Biology, Villanova University, Villanova, Pennsylvania 19085, USA
Specialist: Herpetology
Erdogan CICEK
Erdogan CICEK

Christiane Denys
professor Department of Systematics and Evolution, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France
Specialist: Zoology (Mammalogy)
مهرگان ابراهیمی

دانشگاه شیراز
Mehregan Ebrahimi
Department of Biology, College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Ecology
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Reza Esmaeili
Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Biology
Juan Diego Daza
Assistant professor Department of Biological Sciences, Sam Houston State University, Huntsville
Specialist: Reptile Morphology
دکتر علی غلامی فرد

دانشگاه لرستان
Ali Gholamifard
Department of Biology, Faculty of Sciences
University of Lorestan
Specialist: Zoology (Animal Diversity)
دکتر حاجی قلی کمی
دانشیار
دانشگاه گلستان
Haji Gholi Kami
Associate Professor Department of Biology, Faculty of Sciences
Golestan University
Specialist: Animal Biosystematics (Batrachology and Herpetology)
Boris Krystufek
professor Vertebrate Department, Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana, Slovenia
Specialist: Zoology (Mammalogy)
Madhava Meegaskumbura
professor Eco. Evo. Devo Lab-Group, College of Forestry, Guangxi University, China
Specialist: Systematics (Molecular Systematics)
Claudio Oliveira
professor Departament of Morphology, S?o Paulo State University, S?o Paulo, Brazil
Specialist: Ichthyology
Bruce D. Patterson
professor Integrative Research Center, Field Museum of Natural History, Chicago, USA
Specialist: Mammalogy (Ecological Diversity and Evolution)
دکتر اسکندر رستگار پویانی
هیات علمی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: فیلوژنی مولکولی و تکامل
Eskandar Rastegar Pouyani

Hakim Sabzevari University
Specialist: Molecular Phylogeny
Boudjema Samraoui
professor Department of Biology, University of Annaba; Laboratoire de Conservation des Zones Humides, University of Guelm, Algeria
Specialist: Biodiversity
صفحه آرا
دکتر سید سجاد سهرابی

دانشگاه لرستان
Seyed Sajad Sohrabi
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture
University of Lorestan
Specialist: Plant Breeding (Molecular Genetics & Genetic Engineering)
مدیرداخلی
دکتر وحید سپهوند

Vahid Sepahvand
SF Education Center, Essen, Germany
Specialist: Animal Biosystematics (Carcinology)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۵