درباره نشریه
ISSN:
2676-7074
eISSN:
2476-7077
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
یگانه موسوی جهرمی
سردبیر:
دکتر فرهاد خدادادکاشی
مدیرداخلی:
دکتر سیاوش جانی
سایت اختصاصی:
indeco.journals.pnu.ac.ir
تلفن:
021-23322681
دورنگار:
021-22454966
نشانی:
تهران، انتهای غربی اتوبان شهید همت بعد از دانشگاه علوم انتظامی، شهرک شهید باقری- روبروی درمانگاه، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، دفتر فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/27
مدیر مسئول
یگانه موسوی جهرمی
استاد اقتصاد
دانشگاه پیام نور
Yeganeh Mousavi Jahromi
Professor, Economics
Payame Noor University
سردبیر
دکتر فرهاد خدادادکاشی
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی
Farhad Khodadadkashi
Professor Department of Economics
Payame Noor University
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
یگانه موسوی جهرمی
استاد اقتصاد
دانشگاه پیام نور
Yeganeh Mousavi Jahromi
Professor, Economics
Payame Noor University
دکتر هادی غفاری
دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Hadi Ghaffari
Associate Professor, Economics & Management Department
Payame Noor University
Specialist: Economics
دکتر کیومرث شهبازی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: اقتصاد
Kiumars Shahbazi
professor
University of Urmia
دکتر ابوالفضل شاه آبادی
استاد اقتصاد، اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی - اقتصاد بین الملل)
Abolfazl Shahabadi
Professor, economics
University of Alzahra
Specialist: Economic Sciences (Economic Development - International Economics)
دکتر محمدنبی شهیکی تاش
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Mohammad Nabi Shahiki Tash
Full Professor, Economics
University of Sistan and Baluchestan
کامبیز هژبرکیانی

دکتر سید عبدالمجید جلایی

دکتر محمدقلی یوسفی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Gholi Yousefi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
مدیرداخلی
دکتر سیاوش جانی

Siavash Jani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۴