درباره نشریه
ISSN:
2588-7017
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه
مدیر مسئول:
دکتر حمید پارسانیا
سردبیر:
دکتر حسن خیری
مدیر اجرایی:
رضا لطفی مغانجوقی
تلفن:
025-32912975
دورنگار:
025-32912975
سایت اختصاصی:
gnoe.bou.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار جمهوری، کوچه دوم؛ فرعی اول سمت چپ؛ ساختمان انجمن های علمی حوزه طبقه سوم، اتاق 36
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/15
مدیر مسئول
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
سردبیر
دکتر حسن خیری
استاد تمام گروه جامعه شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hasan Kheiri
Full Professor, sociology
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر نصرالله آقاجانی
استادیار گروه اجتماعی/دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Nasrullah Aqajani
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: social Sciences
دکتر حسین بستان نجفی
دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی - گروه جامعه شناسی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فقه و اصول - جامعه شناسی
Hossein Bostan Najafi
Associate Professor, sociology department
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Jurisprudence and Principles - Sociology
قاسم ابراهیمی پور
استادیار گروه جامعه شناسی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Ghasem Ebrahimipur
Assistant professor Department of Sociology
سید میرصالح حسینی جبلی

جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Seyyed Mirsaleh Hoseini Jebeli

Al-Mustafa International University
دکتر کریم خان محمدی
استاد گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات
دانشگاه باقرالعلوم
Karim Khan Mohammadi
Professor, bagher aloloum
Baqir al-Olum University
محمدرضا ضمیری
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohamad Reza Zamiri
Assistant professor
Payame Noor University
دکتر حسن خیری
استاد تمام گروه جامعه شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hasan Kheiri
Full Professor, sociology
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
مدیر اجرایی
رضا لطفی مغانجوقی

رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Reza Lotfi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۳