درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
نگین شیخی
مدیر مسئول:
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
سردبیر:
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
ویراستار فارسی:
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
سایت اختصاصی:
tksh.science-journals.ir
نشانی:
اهواز، سپیدار، خیابان 9 ، پلاک 27 ، واحد 2 ، کدپستی: 6177646453
تلفن همراه:
09361578210
09333498126
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/01
صاحب امتیاز
نگین شیخی

مدیر مسئول
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
پژوهشگر مدیریت
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
Seyed Fakhrodeen Taherzadeh Mousavian
Researcher, managment
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
سردبیر
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مدیریت (عمومی)
Seyed Mohammadreza Hosseini Aliabad

Specialist: mechanical engineering, Management
اعضای تحریریه
دکتر منصور کاظمی مقدم
دکتر منصور کاظمی مقدم
دانشیار سازمان هوافضا
Mansoor Kazemi Moghaddam
Associate Professor of Aerospace Organization
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
پژوهشگر مدیریت
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
Seyed Fakhrodeen Taherzadeh Mousavian
Researcher, managment
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
دکتر سیده سمیه آسمانی
دکتر سیده سمیه آسمانی

ویراستار فارسی
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مدیریت (عمومی)
Seyed Mohammadreza Hosseini Aliabad

Specialist: mechanical engineering, Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰